Fraktion 4 - pensionisterne

Blog

Farvel til lov 409?

Får vore arbejdende kolleger en arbejdstidsaftale?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kære Seniorer

Den 11. august indgik Lærernes Centralorganisation (LC) og Kommunernes Landsforening (KL) en arbejdstidsaftale, der er sendt til urafstemning blandt de (erhvervs)aktive medlemmer af LC’s organisationer – herunder Danmarks Lærerforening.

Fraktion 4 - pensionisterne

Fraktion 4 er en fraktion under Danmarks Lærerforening for medlemmer på pension eller efterløn.

Det er en aftale, der er anderledes end hvad vi har oplevet i vores tid som lærere. Der er ikke fastsat et maximalt undervisningstimetal eller en faktor for forberedelsestid. Det blev på forhånd vurderet at eventuelle tal for disse opgaver ville blive så dårlige, at det ville betyde forringelser for rigtig mange. Folkeskolelovens høje undervisningstimetal blev ikke finansieret, og i overenskomster kan man ikke aftale det kommunale serviceniveau.

Derfor aftalte parterne at udgangspunktet for forhandlingerne skulle være ”samarbejdssporet”, som beskrevet i lærerkommissionens anbefalinger, der blev offentliggjort den 16. december 2019. Her angav kommissionen 5 udfordringer som skulle ”adresseres” (se billede).

Kernen i aftalen er et forpligtende samarbejde, der understøtter lærernes muligheder for at kunne udøve deres professionelle dømmekraft og at kunne lykkes med opgaven

Aftalen beskriver hvordan der skal samarbejdes på alle niveauer: KL – LC, Kommune – Kreds, Skoleleder - TR og lærergruppen samt Skoleleder – den enkelte lærer.

Kommunen skal på et møde med kredsen drøfte kommunens prioritering af anvendelsen af den samlede lærerressource. På sigt skal inddrages tilbagemeldinger fra skolernes TR og skoledere vedrørende opfyldelse af kommunen målsætninger.

Ledelse og TR skal drøfte målsætninger og prioriteringer for det kommende skoleår, inden skolelederen udarbejder en skoleplan. Det vi kendte som fagfordelingen – nu opgavefordelingen – indgår heri. Den samlede lærergruppe skal på et møde have mulighed for at kommentere planen inden den endelige udformning.

Den enkelte lærer skal have udleveret en opgaveoversigt, hvori skal indgå lærerens planlagte tid til undervisning, estimeret tid til forberedelse, samlet estimeret tid til ”ikke disponeret tid” og estimeret tid til opgaver af mindst 60 timers varighed.  Det er præciseret at forberedelsestiden skal være sammenhængende og effektiv tid, og kan ikke placeres i elevpauser.

Hvis én af parterne vurderer, at samarbejdet ikke fungerer, kan/skal man bede niveauet over om hjælp.

Samlet set giver det en gennemsigtighed og åbenhed i planlægningsprocessen, som vil medvirke til at skabe engagement og arbejdsglæde for lærerne.

Lov 409 afskaffede aldersreduktionen, som vi kendte den. Vi fik nedsat arbejdstiden med 175 timer uden lønnedgang. Der blev lavet en overgangsordning, således at man frem til 2023 kan få reduceret arbejdstiden med 175 timer med lønnedgang men med fuldt pensionsbidrag. Overgangsordningen er med aftalen her gjort permanent.

Udover beskrivelsen af det forpligtende samarbejde indeholder aftalen også de ting, der normalt indgår i en overenskomst om normperiode, opgørelse af arbejdstiden, overtid, weekendarbejde etc….

Aftalen ophæver ikke de lokalt indgåede aftaler om arbejdstid.

Aftalen løser ikke alle problemer, men jeg vurderer, at den er et stort skridt i den rigtige retning. Og ikke mindst: Med aftalen bortfalder lov 409, og dermed den vigtigste hindring for reelle forhandlinger igennem de sidste syv år.

Hvis jeg stadig var ansat i folkeskolen, ville jeg stemme ja til aftalen.

Powered by Labrador CMS