Blog

Foto: Colourbox.dk

Hvad er ICILS?

Næste ICILS-undersøgelse (International Computer and Information Literacy Study) gennemføres i 2023, og forberedelserne er i fuld gang. I dette første blogindlæg vil vi introducere til undersøgelsen, der udspringer af en stigende anerkendelse af behovet for undervisning i teknologiforståelse.

Publiceret Senest opdateret

ICILS og teknologiforståelse

ICILS (International Computer and Information Literacy Study) har til formål at undersøge 8. klasseelevers teknologiforståelse samt relationen mellem resultaterne og elevernes kontekster, herunder socioøkonomiske forhold samt erfaring med brug af computere. I Danmark gennemføres ICILS af DPU, Aarhus Universitet med medfinansiering af Børne- og Undervisningsministeriet. ICILS er tidligere blevet gennemført i 2013 og 2018 og gennemføres nu for tredje gang i 2023. Læs evt. mere på https://projekter.au.dk/icils

Hvad undersøger vi i ICILS?

Undersøgelsen giver specifikt et indblik i, hvordan det står til med danske elevers teknologiforståelse i forhold til de to kompetenceområder computer- og informationskompetence samt datalogisk tænkning med et formål om at skabe viden, der kan støtte både lærere, skoleledelse og beslutningstagere på området.

I ICILS defineres computer- og informationskompetence som en persons evne til at anvende computere til at undersøge, skabe og kommunikere med henblik på hensigtsmæssig deltagelse i hjemmet, i skolen, på arbejdspladsen og i samfundet. Undersøgelsen af elevernes computer- og informationskompetence indeholder opgaver inden for de fire kompetenceområder: At kunne bruge computere til almindelige opgaver i hverdagen, At indsamle og kritisk vurdere information, At producere multimodale produkter der formidler information og Digital kommunikation.

Kompetence i datalogisk tænkning (computational thinking) defineres i ICILS som en persons evne til at identificere de aspekter ved virkelige problemer, som er egnet til at blive formuleret datalogisk, samt at vurdere og udvikle algoritmiske løsninger på disse problemer så løsningerne kan behandles af en computer. Undersøgelsen af elevernes datalogiske tænkning indeholder opgaver inden for de to kompetenceområder: At identificere problemer der kan løses med en computer og At udvikle løsninger der kan afvikles med en computer.

Hvordan foregår ICILS?

Danmark deltager med elever på 8. klassetrin. Undersøgelsen gennemføres hvert femte år (næste gang i foråret 2023) og omfatter i alt fem såkaldte instrumenter: opgaver til eleverne, et spørgeskema til eleverne, et spørgeskemaer til lærere på årgangen, et spørgeskema til skolelederen og et spørgeskema til skolens it-koordinator.

Eleverne gennemfører hver især to moduler med opgaver, der måler deres computer- og informationskompetence og to moduler med opgaver, der måler deres datalogiske tænkning. Modulerne indeholder autentiske, computerbaserede opgaver og tager hvert 25-30 minutter at gennemføre.

I modulerne om computer- og informationskompetence skal eleverne for eksempel planlægge og udarbejde en præsentation om åndedrættet for yngre elever, hvor de skal indsamle informationer på et simuleret internet, vurdere kvaliteten af informationerne samt præsentere dem med et indhold og i en form, som passer til målgruppen. Undervejs skal eleverne anvende forskellige programmer som tekstbehandlingssoftware, regneark, præsentationsprogrammer, online communities og hjemmesideprogrammer. Og i modulerne om datalogisk tænkning præsenteres eleverne for eksempel for opgaver, hvor de skal programmere robotter med visuelle programmeringssprog, eller hvor de bliver bedt om at finde og rette fejl i eksisterende programmer.

Spørgeskemaet til eleverne omfatter spørgsmål vedrørende elevernes baggrund, deres brug af it og deres holdninger til brug af it. Spørgeskemaet til lærerne spørger til anvendelse af it i og uden for skolen, til lærernes holdninger til brug af it i undervisningen og til deres beskrivelser af egne kompetencer inden for it. Spørgeskemaet til skolelederen spørger til skolens karakteristika, it-ressourcer samt politik og praksis vedrørende anvendelse af it på skolen. Og spørgeskemaet til skolens it-koordinator handler om skolens it-faciliteter og it-praksis.

I foråret 2022 gennemførte vi en forundersøgelse, hvor vi afprøvede alle instrumenterne. I efteråret skal vi revidere dem, så de er klar til hovedundersøgelsen.

Udvikling af undersøgelsen og udvælgelse af skoler

IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) har sammen med et internationalt projektkonsortium og en række eksperter udviklet undersøgelsen. IEA er en international sammenslutning af forskningsinstitutioner og regeringer, som siden 1960’erne har arbejdet på at forberede og gennemføre undersøgelser af uddannelse i hele verden.

Elevopgaverne er udarbejdet med udgangspunkt i den nyeste viden om computer- og informationskompetence samt datalogisk tænkning i pædagogisk og didaktisk øjemed. Det er målet, at opgaverne fremstår så autentisk som muligt. Spørgsmålene i spørgeskemaerne er stillet med henblik på at indsamle oplysninger om den kontekst (eleverne, skolen og uddannelsessystemet), hvori computer- og informationskompetence samt datalogisk tænkning udvikles.

De skoler, der deltager i undersøgelsen, er alle tilfældigt udvalgt i samarbejde med IEA Statistics Hamburg, som er en del af det internationale projektkonsortium, der tilrettelægger undersøgelserne. Hver skole skal udpege en skolekoordinator, der blandt andet skal bistå med at udpege 8. klasser og lærere på 8. klassetrin. På baggrund af listerne udtrækkes tilfældigt en af skolens 8. klasser og 15 lærere, der skal deltage i undersøgelsen. De skoler, der er udtrukket til at medvirke, udgør et landsrepræsentativt udsnit.

I Danmark gennemføres ICILS 2023 af Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet og er medfinansieret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet.