Blog

TiL på EDILIC
TiL på EDILIC

TiL-projektet på konference

Tværsproglighed på mange måder

Publiceret Senest opdateret

I de sidste dage i juni fik en gruppe fra projektet Tværsproglighed i læreruddannelsen lejlighed til at præsentere erfaringer fra og forskningsblikke på projektet for et internationalt publikum på EDILIC-konferencen på Københavns Universitet. Vi deltog med et symposium på engelsk, en workshop på dansk og et oplæg på fransk, og vi oplevede en stor interesse for projektet fra kolleger fra mange forskellige kontekster, der var interesserede i at høre om de tværsproglige forløb, der er forankret i forskellige sprogfag og forbundet med både leg og læring, nabosprogsdidaktik og andre perspektiver såvel som om projektets potentialer for udbredelse af tværsproglige og flersproglige tilgange på både læreruddannelsen og i grundskolen.

Tværsproglighed i læreruddannelsen

Forsknings- og udviklingsprojektet Tværsproglighed i læreruddannelsen udvikler, afprøver og udbreder metoder til tværsproglig sprogundervisning på læreruddannelsen og i grundskolen med afsæt i forskningsbaseret viden om sprogtilegnelse, flersprogethed og tværsproglig didaktik. Sprogfag i projektet: Dansk, Dansk som andetsprog, Engelsk, Tysk, Fransk og Spansk. Projektet ledes af Laila Kjærbæk (projektleder) og Maria Pia Petterson (co-projektleder) og gennemføres i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, UC Syd, University College Nordjylland, VIA University College samt en række grundskoler. Projektet støttes af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF). Projektdeltagerne vil løbende dele erfaringer fra projektet her på bloggen.

Susanne Karen Jacobsen (KP), Stephanie Kim Löbl (KP), Gitte Hjarnø (UCL), Laila Kærbæk (SDU) og Line Krogager Andersen (SDU) organiserede i fællesskab et symposium, der præsenterede udviklings- og forskningsprojektet med fokus på udvikling af tværsproglig didaktik på læreruddannelsen i Danmark. Symposiet omfattede tre oplæg.

Tværsproglighed i læreruddannelsen

I første oplæg præsenterede Laila Kjærbæk og Line Krogager Andersen projektets teoretiske grundlag, den metodiske fremgangsmåde og de tværsproglige forløb, der blev udviklet og afprøvet i løbet af projektperioden – dels til læreruddannelsen og dels til grundskolen. Forløbene er designet ud fra en fælles, teoretisk grundforståelse, der er didaktiseret med udgangspunkt i forskellige metoder, sprog, sprogfag og fokuspunkter. 

 

Oplægget pegede på en række forskningsperspektiver, der er opstået i kraft af det tværinstitutionelle, tværfaglige og tværsproglige udviklingsarbejde på tværs af uddannelsesniveauer (universitet, læreruddannelse, grundskole), og diskuterede perspektiver for fremtidig udvikling og implementering af tværsproglige tilgange på læreruddannelsen, fx hvilke organisatoriske, faglige og epistemologiske udfordringer og spørgsmål rejser denne udvikling, hvordan kan disse overkommes, og hvordan kan det tænkes ind i den nye læreruddannelse? 

Nabosprogsdidaktik

I andet oplæg præsenterede Gitte Hjarnø, Laila Kjærbæk og Line Krogager Andersen erfaringer fra et delprojekt der fokuserede på at lade studerende på læreruddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilegne sig nabosprogsdidaktik i danskfaget via et flerfaset, didaktisk udviklingsforløb med fokus på tværsproglighed og en undersøgende tilgang til sprog.

Med udgangspunkt i kvalitative data fra studenterevalueringer, fokusgruppeinterviews, lærerinterviews og elevsamtaler har vi undersøgt, hvordan deltagelse i en udviklingsproces med fokus på tværsproglighed, nabosprogsdidaktik og en undersøgende tilgang til sprog påvirker de studerendes forståelse af og tilgang til nabosprogsdidaktikken i danskfaget. Vi har endvidere undersøgt oplevede barrierer og muligheder ved den tværsproglige og ressourceorienterede tilgang til sprogundervisning og specifikt til nabosprogsdidaktik.

Vi oplevede et stærkt engagement fra tilhørerne i forhold til nabosprogsundervisning inden for danskfagets rammer og i forhold til det tydelige udbredningspotentiale, vi så afspejlet, samt de studerendes udvikling i løbet af projektet.

Playing with languages through languages

Susanne Karen Jacobsen og Stephanie Kim Löbl præsenterede i symposiets tredje oplæg erfaringer fra et delprojekt, der med stor succes eksperimenterede med samundervisning af engelsk- og franskstuderende på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole samt en workshop, som de engelsk- og franskstuderende afholdt for i alt 50 8. klasseselever.

Dette delprojekt kombinerede en legende tilgang til læring med en anerkendende og tværsproglig didaktik. Et vigtigt element i forløbet var, at de engelsk- og franskstuderende på læreruddannelsen blev samundervist, og at de samudviklede et fler- og tværsprogligt undervisningsforløb til grundskolen.

Diskussionerne efter oplægget kredsede om de vigtige tegn på, at denne type undervisning kan give deltagelsesmuligheder til flere elever, skabe sprogmod og sprogglæde samt rammer for et tættere samarbejde mellem engelsk- og fransklærere i grundskolen samt engelsk- og franskundervisere på læreruddannelsen.

Baue Brücken und schaffe Wechselwirkungen zwischen Sprachen

Petra Klimaszyk (Absalon) afholdt workshoppen “Byg bro, og skab samspil mellem sprog i tyskundervisningen – Tværsproglighed i læreruddannelsen og grundskolen”. Workshoppen blev indledt med en præsentation af eksempler på arbejdet med tværsproglighed i læreruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon samt resultater fra de studerendes arbejde med denne tilgang i deres egen tyskundervisning i grundskolen.

Efter oplægget blev det faciliteret, at workshoppens deltagerne udvekslede erfaringer med tværsproglighed samt idéer til, hvordan den tværsproglige tilgang kan implementeres i egen undervisning samt i uddannelsessystemet generelt.

Le plurilinguisme pour les débutants du français

Nina Hauge Jensen (VIA) Jensen deltog med et fransksproget oplæg, hvori hun præsenterede de særlige aktiviteter, tre franskstuderende havde arbejdet med i forbindelse med udviklingen af flersprogethedsdidaktiske undervisningslektioner til fransk i udskolingen. I forlængelse af oplægget diskuterede hun muligheder og udfordringer forbundet med inddragelse af andre sprog end dansk, engelsk og fransk i franskundervisningen.

På tværs af sessioner og oplæg oplevede vi en stor interesse for projektet, og ikke mindst for de inspirationsmaterialer, der snart vil blive udgivet fra projektets side på NCFF’s nye vidensportal.

Powered by Labrador CMS