Blog

Parat til uddannelse – UPV helt enkelt

Valget har udsat udspillet til en ny uddannelsesparathedsvurdering. Man kan håbe, at der efter 1. november tegner sig et flertal for en vurdering, der på den ene side tager højde for at ikke alle er parate til alt – og på den anden gør vurderingen så objektiv og skånsom som muligt. Et bud kunne være at se på bare to elementer, når eleverne skal videre fra grundskolen: Gennemsnit og fravær.

Publiceret Senest opdateret

I dag ser vi som bekendt på karaktergennemsnittet – ufravigeligt – og på de sociale, personlige og praksisfaglige kompetencer, når vi skal vurdere elevernes uddannelsesparathed. I efterhånden mange samtaler, jeg som UU/KUI vejleder har deltaget i med rektorer, studieledere og lærere på de forskellige ungdomsuddannelser, er det dog bemærkelsesværdigt to forhold der går igen, når de taler om hvilke elever der klarer sig gennem ungdomsuddannelserne: Dem der har et rimeligt fagligt niveau/potentiale, og som kan møde stabilt i undervisningen.

Mere vejledning - mindre vurdering

Måske er arbejdet med den nye UPV anledningen til at tage alvorligt, at fagligt niveau og mødestabilitet er faktorer, der alene kan bringe den unge rigtig langt gennem uddannelsessystemet. Og at motivation, selvstændighed, ansvarlighed, valgparathed, respekt og tolerance i højere grad er pædagogiske opgaver og forældreopgaver, og noget der tilegnes og udvikles over tid og i fællesskaber.

En UPV, der baserer sig på karaktergennemsnit og fravær vil kunne frigive tid fra de mange administrative processer til meget mere reel uddannelsesvejledning - og mere arbejde med "uddannelsesparathed" i bred forstand i klassens daglige arbejde. Samtidig vil den opfange de elever, der fagligt hænger og de elever, der ikke kommer regelmæssigt i skole – og de skal naturligvis fortsat have en særlig skole- og vejledningsindsats.

UU Snapshots

UU Snapshots er en blog der med udgangspunkt i hverdagen tager fat på aktuelle emner, eftertanker og erfaringer fra uddannelsesvejledningen i grundskolen og 10. klasse. Bloggen skrives på skrift af tre vejledere fra UU København.

Elever, der ikke er vurderet parate

Elever, der ikke klarer ”snittet”, må gå til optagelsesprøve, præcis som muligheden er i dag - og elever, der af en eller anden grund har højt fravær, bør indkaldes til en samtale på den ønskede ungdomsuddannelse inden optagelse, hvor man kan få en opklarende samtale om årsager til og mulighed for nedbringelse af fravær.

Der er givetvis forhold en sådan forenklet UPV ikke vil opfange. Men man vil både spare på bureaukratiske processer og følsomme unge sjæle, når man ikke længere skal foretage en formel vurdering af deres personlige og sociale kompetencer i forhold til deres uddannelsesønsker.