Praktiklærerforeningen

Blog

Fik de set det de skulle...

Efter en tid med nedlukning og virtuelle løsninger for de studerende, nærmer praktikken sig forhåbentlig igen det normale. Jeg sætter her fokus på begrebet "andre læreropgaver, som er en del af praktikkens videns- og færdighedsmål og skal indgå og vægtes i praktikken.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Andre læreropgaver og særligt skole-hjemsamarbejdet er en del af praktikkens videns- og færdighedsmål. For at den studerende kan arbejde med og udvikle sine professionelle lærerkompetencer i de tre hovedområder: didaktik, klasseledelse og relationsarbejde, skal refleksion og arbejde med disse ”andre læreropgaver” altså indgå og vægtes i praktikken.

Praktiklærerforeningen

Blog for alle, der varetager praktik i læreruddannelsen. Her kan du blive klog på praktik i skolen. Et forum for gensidig inspiration og oplysning, både faglig og pædagogisk. Se også www.praktiklaererforeningen.dk

Både studerende og praktiklærere i min hverdag giver udtryk for, at det er svært at nå omkring og få vægtet et varieret udbud af disse opgaver.

Vi har her en fælles uddannelsesopgave, og skolernes arbejde med dette felt bør, efter min mening, afspejles i skolens aktuelle uddannelsesplan, og praktiklærere og koordinatorer på de enkelte skoler, bør i fællesskab finde en fælles linje i arbejdet.

De studerende skal inddrages, og der skal tidligt i praktikforløbene forventningsafstemmes, så de studerende er helt klar over, hvori opgaverne består, fx mødepligt og timetal, direkte deltagelse osv.

Set i lyset af ovenstående er det givtigt, at man ude på skolerne har en række områder, hvor de studerende, optimalt set, bør deltage i et eller andet omfang.

Hvad er så ”andre læreropgaver”?

Der er nok lige så mange svar på det spørgsmål, som der er skoler. Skolerne har hver deres særkende, traditioner og kultur, så dette indlæg skal ikke anses for SVARET eller SANDHEDEN, men bare et bud herpå.

Teamsamarbejde

Det er naturligvis vigtigt, at de studerende indgår i det daglige teamsamarbejde

Deltage i teammøder, hvor man også gennemgår elever eller elevgrupper.

Der skal ud over observation være en efterfølgende refleksion over møder.

Planlægning af anderledes dage

Sammen med teamet deltage i forarbejdet/ evalueringen til Skolehjem-samtaler / forældremøde. Forberedelse kan også indeholde klargøring af lokale, kaffebrygning og andre praktiske ting, der giver et indblik i overvejelser hermed, tidsforbrug mm

Teamet giver de studerende en case/problemstilling, som de skal give et løsningsforslag til.

Deltagelse i ”den svære samtale” – (og/eller forberedelsen og efterbehandlingen af den)

møde med ressourcepersoner/fagpersoner, der fungerer som vejledere (sundhedsplejerske, psykolog, talepædagog, læsekonsulent osv.)

Medvirke i planlægning af aktiviteter/ud afhuset-aktiviteter/hytteture/lejrskoler osv.

Tilsynsopgaver

Det er vigtigt, at de studerende får mulighed for at have samvær med eleverne uden for den egentlige undervisningstid. Det er derfor oplagt, at de følger deres praktiklærer på dennes vagter, men det kan også være muligt at knytte de studerende til funktioner, hvor de er sammen med andre kolleger

Spisevagter

Pausevagter

Vagt i kantine

Gårdvagt

Gangvagt

Knyttet til evt. legepatrulje eller ”venskabsklasseordninger”

Samarbejde med andre ressourcepersoner og fora på skolen

Indsigt i skolebestyrelsens arbejde. Skolebestyrelsen bliver bevidst om skolen som et uddannelsessted og lærerne som voksenuddannere.

Give de studerende kendskab til PPR-indstilling og arbejdsgangen desangående

Skole-hjemsamtaler i forbindelse med møder fx med PPR.

Tilgodese de studerendes individuelle ønsker og interesser fx i forbindelse med læsevejledning, akt, dsa, bibliotek osv

Skole-hjemsamarbejde

Erfaringer og viden om skole-hjemsamarbejde er en central del af lærerarbejdet. Denne del af praktikken bliver ofte en overset del af praktikken, måske fordi den kan være svært tilgængelig. Dette emne vil jeg se på i et senere blogindlæg.

Hvad gør I på jeres skoler for at tilgodese ”andre læreropgaver”?

Kommentarsporet er åbent 😉

Powered by Labrador CMS