Politisk: Alternativet

Blog

Alternativets skolepolitik

Søndag d. 17. april blev Alternativets skolepolitik vedtaget i vores øverste politiske organ, Politisk Forum. Jeg vil her løfte sløret for nogle af de grundlæggende elementer - og konkrete forslag - i politikken.

Publiceret Senest opdateret

Politisk: Alternativet

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skolens formål

Børnene er det vigtigste vi har, for det er dem, der skal arve denne planet. Men Danmark og verden står overfor store udfordringer, ikke mindst i forhold til en voksende klimakrise. For Alternativet spiller uddannelse en nøglerolle i den bæredygtige omstilling. Uddannelse handler for os grundlæggende set om at klæde den enkelte elev på til at være medborger i et levende demokrati, til at kunne skabe forandring, og til at kunne omsætte viden og indsigt, så det skaber værdi for eleven selv, for andre og for verden i det hele taget. For os er grundskolens formål at lede børn til at udfolde deres talenter, både de kreative, åndelige og boglige, så de bliver i stand til at skabe denne værdi og forandring, og så de kundskaber og færdigheder de tilegner sig, medvirker til deres egen personlige udvikling. På den måde er grundskolen både livs- og studieforberedende. Vi tror også på, at børn ikke lærer i takt, på samme tidspunkt eller på samme måde. Derfor er det vigtigt, at skolen er ydmyg over for elevernes differentierede udvikling.

Skolens rammer

Alternativet vil skabe en skole, hvor de pædagogiske og didaktiske rammer sidestiller teoretisk og praktisk viden og danne hele mennesker, som har mulighed for at udvikle deres talenter inden for mange forskellige fag. Det kræver flere ting:

1) At skolen giver lige stor plads til forskellige kompetencer, intelligenser og færdigheder og anerkender, at alle er talentfulde, 2) at skolen sættes fri til selv at definere, hvordan den vil være skole i et samspil mellem elever, forældre, lærere, ledelse og lokalmiljøet, 3) at skolen danner til demokrati ved selv at være demokratisk og 4) at skolen er et ressourcecenter for elevernes egne projekter med bemandede værksteder, som stilles til rådighed for elevernes skaberlyst.

Sidestilling af kreative og boglige fag og formativ evaluering

Vi ønsker en skole, som tildeler kreative fag samme betydning og værdi som boglige fag, fordi iværksætteri, kunst, kultur og innovation kommer til at spille en stadig stigende rolle i fremtidens bæredygtige samfund. Det skal være lige så sejt at være god til håndværk og iværksætteri som til dansk og matematik. Det kræver, at evalueringskulturen tilpasses, så der evalueres jævnbyrdigt imellem fagene, og det kræver en overvejende formativ evalueringskultur, da al udvikling ikke kan gøres op med tal! Med andre ord ønsker vi et radikalt opgør med målstyring, nationale tests og andre sammenligningsredskaber, som mest af alt fungerer som drivere i et konkurrencesamfund, der skaber mistrivsel og stress hos både børn og voksne.

Den åbne og lokale skole

I Alternativet hylder i ideen med den åbne skole, og ønsker derfor et endnu stærkere fokus herpå. Skolen skal åbne sig for omverdenen og involvere en mangfoldighed af perspektiver og erfaringer. Vi ønsker at skolen skal fungere som et lokalt samlingspunkt og åbent medborgerhus, hvor flere tager del og kommer for at lære. Det kan f.eks. foregå ved at skolen stiller lokaler og faciliteter til rådighed for lokale foreninger, iværksættere og frivillige, som til gengæld kan bidrage til undervisningen i håndværk, iværksætteri, bæredygtig udvikling, og meget mere. Vi ønsker også at bevare de lokale skoler i det hele taget, da de er med til at give energi og mening til lokalsamfundet. Ved at styrke de lokale skoler skaber vi samtidigt bedre forudsætninger for at små- og mellemstore byer kan fastholde og tiltrække nye borgere.

Skolens miljømæssige ansvar

Endelig bør de fysiske rammer afspejle et miljømæssigt ansvar og engagement. Derfor skal fremtidens skoler praktisere bæredygtige energiformer, genbrug og genanvendelse, økologiske skolehaver, m.m. Skolen skal uddanne elever til at se materialer som dyrebare, affald som ressourcer og afføring som gødning!

Skolens indhold

Dannelse, kunst og kultur

Fremtidens skole er for Alternativet et sted, hvor der er plads til alle, og hvor eleven udvikler både menneskelige og faglige værdier og evner. Skolen skal derfor være dannende, mangfoldig, bæredygtig og skabende. Med stor respekt for det, eleverne allerede er og kan, skal skolen danne til at vi i fællesskab kan finde løsninger på virkelige problemer. Samtidig skal vi turde lade dannelsen være så famlende, usikker og langsommelig, som den ofte er, fordi vi sjældent kender svarene på forhånd. Konkret ønsker vi at praktisk filosofi, hvor eleverne udfordres af etiske og moralske dilemmaer får plads i undervisningen. Det samme gælder et stærkere fokus på kunst og kultur. Vi tror på, at kunst og kultur er del af menneskets DNA, og at disse udtryksformer kan hjælpe eleverne med at fordybe sig og lytte til hinanden, hvilken kan stimulere en anden læring, end man får i de boglige fag.

Globalt medborgerskab

Et centralt fag, som vi gerne ser som obligatorisk på skoleskemaet er globalt medborgerskab. Dette fag skal sætte eleven i stand til at agere i en globaliseret verden gennem undervisning i kultur, religion/spiritualitet, samfund og medborgerskab. Faget skal desuden introducere eleven for de grundlæggende demokratiske rettigheder, retten til uddannelse, mm., bl.a. gennem inddragelse af FNs Børnekonvention, Grundloven, menneskerettighederne og de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Sundhed, køn, seksualitet og normativitet 

I Alternativet tror vi på at fysisk og mental sundhed – i ordets bredeste betydning – er sammenflettede, og at vi som mennesker må være bevidste om vores egen integrerede sundhed. Den bevidsthed skal skolen træne hos børnene. Derfor ønsker vi at skolen gennem et stærkt praksisbaseret fokus på både fysisk og mental sundhed samt køn, seksualitet og normativitet opfordrer og udfordrer eleverne til at være bevidste om egen sundhed og syn på ligestilling, kønsroller, minoriteter og seksualitet. Vi ønsker konkret at mere bevægelse flyttes ud i naturen, at yoga/meditation bliver del af skoledagen, at der serveres økologisk mad i skolerne, samt at eleverne gennem normstormerundervisning konfronteres med egne fordomme og stereotype køns- og menneskesyn.

Bæredygtighed, klima og økologi

Skolen skal inspirere eleven til at betragte naturen som vores ansvar, men ikke vores ejendom. Det skal ske ved at eleven skal ud i naturen og naturen ind i eleven. Kun på den måde kan vi (ud)danne vores kommende samfundsborgere til at passe godt på vores klode. Derfor bør bæredygtighed, klima og økologi være gennemgående temaer i undervisningen.

Iværksætterrugekasser og positiv fejlkultur

Og endelig skal skolen være et frirum, hvor eleven får tid og plads til at eksperimentere, gå på opdagelse, opfinde og være kreativ uden at skulle være bange for at gøre noget forkert eller skulle vise et bestemt resultat i en test. Derfor bør skolen være præget af en positiv fejlkultur, hvor det, at begå fejl anskues som en nødvendig del af en skabende proces frem for forkert adfærd, der straffes med et dårligt testresultat. Succeskriteriet for den gode læring og udvikling er ikke 12-taller, men begejstrede, engagerede og nysgerrige elever. For at inspirere til en sådan skaberkraft ønsker vi at der på alle skoler etableres iværksætterugekasser, som eleverne kan bruge både i og uden for skoletiden.