Blog

Meddelelsesbogen skal være mindre bureaukratisk end elevplanen

Den 12. september afholdt DLF, Skolelederforeningen og Skole & Forældre et webinar om Meddelelsesbogen, som skal være mindre bureaukratisk end elevplanerne. Men webinarets eksempler på meddelelsesbøger var teksttunge og omfattende. Det kan afspore arbejdet med de nye meddelelsesbøger ude på skolerne.

Publiceret Senest opdateret

Elevplanerne blev kraftigt kritiseret - bl.a. for at være alt for bureaukratiske og tidskrævende at lave. Det skal den nye meddelelsesbog råde bod på. Allerede i forordet til Børne- og Undervisningsministeriets vejledning, Meddelelsesbog til dialog mellem elev, forældre og skole, hedder det, at skoler og kommuner skal hjælpes til at udvikle og anvende meddelelsesbogen som et nyt, mindre bureaukratisk værktøj.

Mette Frederiksen

Folkeskolelærer, forfatter og foredragsholder. Opererer med begrebet "formålstyret undervisning", hvis hovedtanke er at skabe faglig og didaktisk forbindelse mellem skolens og fagenes formål og den konkrete undervisning. Arbejder for, at dannelse, livsoplysning og det fælles menneskelige (igen) bliver centrale grundpiller i skolens undervisning.

Gode pointer i webinaret: Ressourcesyn og fælles fokuspunkter for klassen

Meddelelsesbogen skal indeholde få, væsentlige fokuspunkter for elevens faglige og alsidige udvikling, og de skal bruges som afsæt for en dialog mellem elev, forældre og skole. Meddelelsesbogen er altså et dialogværktøj.

Det omtalte webinar havde flere fine pointer. Det fremhæves bl.a., at meddelelsesbogen skal anlægge et ressourcesyn på eleverne, så de anerkendes for dét, de kan og gør. Det er en sympatisk og vigtig intention. Derudover fortælles det, at fokuspunkterne godt kan være fælles for en klasse, hvilket i mine øjne er relevant og spændende, hvis fokus fx er på at udvikle undervisningsmiljøet eller fællesskabet. Vores børn og unge mennesker vil være godt tjente med et større fokus på det fælles og et mindre på det individuelle.

Teksttunge eksempler

Webinarets hensigt er - bl.a. ifølge DLF’s hjemmeside - at understøtte det lokale arbejde med meddelelsesbogen, så den skaber en kulturændring på skolerne. Og derfor bekymrer det mig, at de udvalgte eksempler på meddelelsesbøger er temmelig teksttunge. For en fiktiv elev, Jonas hedder det bl.a.

Fokuspunkt for dansk: Du har udviklet dig rigtig meget i læsning hen over det sidste halve år. Fokuspunkt: at øge din læsehastighed.

Aftaler: X lægger en ugentlig træningsopgave ud til dig på grammatip.com. Jonas laver opgaven. Mor og far hjælper med at huske på det. X hjælper med at finde materialer til frilæsning. Jonas læser 10 min om dagen.

Hertil kommer som et minimum fokuspunkter for matematik og alsidig udvikling.

Alt for meget tekst

Eksemplet indeholder meget mere tekst, end nødvendigt er. Meddelelsesbogen skal være et afsæt for dialog. Den skal adressere det, som det pædagogiske personale finder væsentligt at have en dialog med elev og forældre om. Formuleret som fokuspunkter. Der er ikke krav om en statusbeskrivelse, som ovenstående eksempel indeholder. Der er krav om få, væsentlige fokuspunkter, og de kan sagtens formuleres helt kort. For dansk kunne det måske hedde:

Fokuspunkt for dansk: Læsning: status på udvikling og fremtidigt fokus

Nedskrevne aftaler er ikke et krav

I eksemplet har man givet sig i kast med at nedskrive en slags handleplan: Hvem gør hvad for at opnå det ønskede mål? Det er ikke et krav. Af vejledningen fremgår det, at fokuspunkterne skal danne udgangspunkt for dialog mellem elev, forældre og skole om, hvordan elevens faglige og alsidige udvikling bedst understøttes fremover.

Det er altså tilstrækkeligt at tale om disse ting - helt oplagt ved en skole-hjem-samtale. Fokuspunkterne skal være skriftlige, men de konkrete aftaler behøver ikke at være det.

Begræns omfanget og nærlæs vejledningen

Det er ærgerligt, at webinaret lægger op til mere tekst og et mere fyldigt indhold i meddelelsesbogen, end kravene foreskriver. Der er altså al mulig grund til at nærlæse ministeriets vejledning og hele tiden have for øje, at det er et ufravigeligt krav, at meddelelsesbogen bliver mindre bureaukratisk end elevplanerne. Det læser jeg bl.a. som mindre teksttung.

Meddelelsesbogen skal kvalificere dialogen mellem elev, forældre og skole. Den skal sikre, at vi som pædagogisk personale får udvalgt, hvad der er vigtigt at have en dialog med hver enkelt elev og dennes forældre om. Men dialogen kan meget vel være mundtlig. Og de skriftlige fokuspunkter helt korte.

Link til webinaret: https://www.youtube.com/watch?v=jb3Cl_9kAAM