Blog

Nordisk Samarbejde

I forbindelse med årets Nordiske Kursus mødtes Nordisk Samråd og udsendte efterfølgende et åbent brev til regeringerne i de nordiske lande, med en opfordring om at følge op på UNESCOs Seoul Agenda fra 2010.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Sommeren er slut og vi kan se tilbage på en sommer med fantastisk vejr og et godt nordisk samarbejde. Nordisk Samråd for billedkunstlærere består af repræsentanter fra de forskellige nordiske landes billedkunstlærerforeninger, der varetager billedkunstfagets udvikling og interesser i bl.a. grundskolen. Værtsskabet går på skift mellem Norge, Sverige, Island, Finland, Færøerne og Danmark. Udover mødevirksomhed, hvor der udveksles nyheder om faglige, didaktiske og fagpolitiske strømninger i de forskellige lande, afholdes hvert år et nordisk seminar.

Dette års seminar afholdtes i Trondheim i Norge i uge 27. Temaet omhandlede dele af den teknologiske udvikling indenfor kunstfaget. På kurset var forelæsninger af aktuelle teoretikere inden for IKT og design og besøg på NTNU og Nidarosdommens værksteder.

 I løbet af ugen kunne vælges mellem 3 forskellige værksteder. Dette års workshops stod ligeledes i teknologien tegn og var ”tegning på Ipad”, ”mønsteropbygning på pc” og ”3D-print”.

Danmarks Billedkunstlærere

Danmarks Billedkunstlærere er en landsdækkende forening, som arbejder på frivillig basis. Foreningen består af en landsstyrelse og 9 regionale kredse med hver sin kredsbestyrelse. Foreningen har p.t. 1750 medlemmer, og foreningens formål er at fremme forståelsen for værdien af børns æstetiske og billedsproglige udtryk at fremme forståelsen for faget Billedkunsts betydning i og uden for folkeskolen at arbejde for, at faget indtager en væsentlig stilling i uddannelsessystemet at arbejde for, at faget udvikles at formidle fagets indhold til foreningens medlemmer og bredere kredse

Nordisk Samråd mødes 2 gange om året, i forbindelse med sommerkurset og om vinteren. Der er to repræsentanter fra hvert land, og Danmark repræsenteres af tidl. Landsformand Alice Carlslund samt undertegnede. Jeg blev valgt ind i Nordisk Samråd sidste år og har deltaget i 2 møder. Disse mødeweekends er særdeles konstruktive og jeg har fået indsigt i, hvordan skolesystemet i de respektive lande er struktureret, hvordan lærerne er uddannede, kunstfagets opbygning og hvilke udfordringer faget står overfor i øjeblikket. Denne viden videregives til medlemmerne gennem Billedpædagogisk Tidskrift og ved foreningens delegeretmøde.

På vintermødet i Stockholm startede vi en undersøgelse af i hvilken grad de enkelte landes undervisning i kunst lever op til UNESCOs Seoul Agenda fra 2010.

UNESCOs Seoul Agenda, omhandler undervisning i æstetiske fag på landenes skoler. Papiret er en videreudvikling af den første verdenskongres, der blev afholdt i Lissabon i 2006, hvor der blev produceret en Road Map. Agendaen er en køreplan, der viser nogle retningslinjer for, hvorledes den kvalitative udvikling og vækst i billedkunstundervisningen kan fremmes.  Hovedformålet er at garantere, at undervisning i praktisk/æstetiske fag bliver en del af hele skolesystemet. Agendaen omfatter en erkendelse af, at praktisk/æstetiske fag påvirker den kognitive, følelsesmæssige, æstetiske og sociale udvikling hos eleven. I agendaen påpeges vigtigheden af kvalitet i undervisningen i praktisk/æstetiske fag, og dermed vigtigheden af at have linjefagsfaguddannede lærer til at forestå denne undervisning.

På mødet d. 29. juni i år, havde Nordisk Samråd igen agendaen til drøftelse og på baggrund af rapporter udgivet i de forskellige lande de senere år, fandt Nordisk Samråd det nødvendigt at sende et åbent brev til regeringerne i de nordiske lande, hvor de opfordres til at følge op på de UNESCO papirer, som samtlige nordiske lande har underskrevet, og dermed vedkendt sig at ville implementere i udviklingen af billedkunstfaget. Brevet blev sendt til regeringerne i de respektive lande.

I forbindelse med Danmarks opfyldes af agendaen kan nævnes; Det problematiske i at den obligatoriske billedkunstundervisning slutter i 5. klasse og kun et fåtal kan vælge faget som valgfag eller linjefag. Ligeledes har en stor procentdel af underviserne i faget, ikke billedkunst som linjefag.

I svaret fra den danske regering svarer bl.a. 

Lotte Rod, Medlem af Folketinget (RV) Ordfører for børn, undervisning, uddannelse og forskning;

“I den nye folkeskole sker der især to ting, som er vigtige for mig: Dels satser vi massivt på efteruddannelse, så alle lærere fremover er uddannede i de fag, de underviser i. Dels er et af formålene med at skabe en længere og varieret skoledag, at der skal blive langt bedre muligheder for praktiske og æstetiske forløb. Reformen giver rammen – I skal endelig fylde den ud med al den inspiration og viden, I har.”

Hermed betoner hun vigtigheden af, at vi som billedkunstlærere holder øje med, hvordan faget udvikler sig under den nye skolereform. Vi må dels have et øje på efteruddannelses­mulighederne og dels på, hvordan den understøttende undervisning understøtter faget.

Næste års nordiske kursus afholdes af Sverige. Temaet er ”det skabende menneske” og omhandler samtidskunsten i undervisningen. Der vil i kommende nummer af Billedpædagogisk Tidsskrift komme et opslag om dette.

På foranledning af svaret fra Lotte Rod, vil jeg undersøge uddannelsesmulighederne for billedkunstlærerne i den danske folkeskole, så vi kan bidrage til opfyldelse af UNESCOs Seoul Agenda. Det vil du kunne læse om i et senere blogindlæg.

Susanne Skou Kristensen, næstformand i Danmarks Billedkunstlærere.