Religionslærerforeningen

Blog

Bibliarium

- en gave til skolens religionsundervisning

Publiceret Senest opdateret

Tilbage i september 2000 lancerede vi i regi af Religionslærerforeningen ideen om etablering af et oplevelsescenter til formidling af bibelske fortællinger for Det Danske Bibelselskab.

Den konkrete inspiration til ideen var formandens besøg i JyllandsPostens ”Mediarium” på Kongens Nytorv med sin ottende klasse i samfundsfag. Her blev eleverne modtaget af en journaliststuderende, som bød dem velkommen til JyllandsPosten og straks ansatte dem alle som journalistelever og fordelte dem på fire forskellige redaktioner, hvor de som det første modtog et telegram fra Ritzaus Bureau med en nyhed med relevans for deres respektive redaktioner.

John Rydahl

John Rydahl er formand for Religionslærerforeningen og skriver om emner, der vedrører religionsundervisningen.

Herefter arbejdede eleverne sig over tre timer rundt i en kulisse af en landsby, som udgjorde Mediariet, for at fortage research til fremstilling af en artikel om deres respektive sager, som derefter blev kommenteret af den journaliststuderende.

Hele koncepter var eksemplarisk for den såkaldte Story-line-pædagogik, der bl.a. benytter sig af rollespil som metodisk element i undervisningen og af fortællingen som indholdselement. Og det var virksomt! Eleverne lod sig med det samme fange ind i fiktionen, og de var hver og en dybt engageret i løsningen af opgaven over alle tre timer.

Ej heller for 21½ år siden var den udbredte opfattelse blandt skolen lærere, at eleverne på nogen måde brændte for at lære noget om hverken kristendommen, Bibelen eller kirken, hvorfor tanken i forlængelse af inspirationen fra ”Mediariet” lå lige for, når man var formand for Religionslærerforeningen: ”Noget sådan må vi da have for Bibelen.” Så deraf ideen.

Den daværende ledelse i Bibelselskabet var meget positive over for ideen, men havde ikke ressourcer til hverken at huse eller finansiere den i sit fulde omfang, og de alternative løsninger, der efterfølgende blev drøftet, havde ikke tyngde til at løfte opgaven i tilstrækkelig grad. Derfor kom projektet i nogle år til at ligge i skuffen.

I 2006 blev vi i foreningen så ringet op af sognepræst Marianne Arup Fischer, der med sin familie havde været i Jylland. På hjemvejen havde de gjort ophold i det daværende H.C. Andersen Museum ”Fyrtøjet” i Odense, og der fået en oplevelse af børnenes store engagement i interaktionerne med de genstande fra et af eventyrene, som udgjorde udstillingerne. Efterfølgende havde de i bilen hjem kigget på hinanden og sagt, at noget sådan burde man da have med Bibelen. Vel hjemkommet var hun derfor begyndt at ringe rundt for at lufte ideen. Mange havde udtryk begejstring men ingen kunne umiddelbart overskue at indgå i det konkrete arbejde med realiseringen af ideen – før hun nåede til foreningen, som jo havde en lignende ide liggende i skuffen.

Det affødte et møde, hvortil også et par repræsentanter fra de dengang veletablerede folkekirkelige skoletjenester – Helle Krogh Madsen fra København-Frederiksberg og nu afdøde Palle Johansen fra Roskilde – var inviteret. Rundt om det bord var der enighed om ideens relevans men hurtigt stod det klart, at projektet var for omfattende til at kunne realiseres uden inddragelse af flere og større kapaciteter. Derfor gik arbejdet i gang med i første omgang at få etableret et præsidium for projektet. Det blev nedsat i efteråret 2007 og kom til at bestå, at de tre daværende biskopper på Sjælland samt generalsekretæren for Det Danske Bibelselskab og repræsentanter fra erhvervslivet og Region Hovedstaden.

Ambitionen var at få bygget et nyt hus, der skulle illudere at være en Bibel, man som besøgende skulle gå ind i for derefter at lege sig igennem fortællingerne i et rollespil efter modellen fra JyllandsPostens ”Mediarium” og ”Fyrtøjets” brug af genstande.

I de følgende år blev der ydet støtte til konkretiseringen af ideen i form af et ansøgningsgrundlag fra de tre sjællandske stifter, Folkekirkens Skoletjeneste København-Frederiksberg samt fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond, Folketinget (finansloven), de sjællandske stifter og Augustinus Fonden. Til at bistå udviklingen af ideerne blev der entreret med det norske firma Expology, som også havde stået for etableringen af JyllandsPostens ”Mediarium” og Folketingets ”Politiker for en dag” og det danske arkitektfirma Entasis.

I begyndelsen af 2013 var arbejdet med ansøgningsgrundlaget færdigt, hvorfor daværende biskop over Københavns Stift Erik Normann Svendsen kunne tage kontakt til A.P. Møller Fonden for at præsentere projektet. Her blev der også taget godt imod projektet, men på daværende tidspunkt pågik i Københavns Stift en strukturdebat, som havde afdækket, at der ville kunne undværes en række kirker i stiftet, hvorfor Mærsk Mc-Kinney Møller ikke kunne forstå, at han skulle finansiere opførelsen af et nyt hus, når nu biskoppen selv havde rigeligt med huse til sin rådighed. At projektet var tænkt som et projekt uden for kirkens rammer, var der ikke forståelse for i fonden, hvorfor der måtte tænkes om, hvis en ansøgning hertil skulle vinde fremme. Samtidig pegede fonden på en konsulent, da man mente, at projektet i sin oprindelig form var slået for stort op og i stedet burde søges realiseret i tre faser.

Allerede samme år besluttede Menighedsrådet i Vor Frue – Skt. Andreas Sogn i København at stille Skt. Andreas Kirke til rådighed for Bibliarium, hvis det skulle lykkes at få finansiering til en realisering på plads, og i 2016 kunne den nye biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen efter en bearbejdning af projektet vende tilbage til Den A.P. Møllerske Støttefond med en revideret ansøgning, som nu blev imødekommet med halvdelen af anlægsbudgettet for første fase. Dette dog på betingelse af, at man inden for kirken selv kunne finansiere den anden halvdel og sikre driften.

Det første gik relativt let, men at sikre driften skulle vise sig at volde vanskeligheder. I præsidiet var man af den opfattelse, at der var tale om et fælles folkekirkeligt projekt, hvorfor en underskudsgaranti til den løbende drift burde finansieres via den konto i folkekirkens økonomi, der dækker fælles landsdækkende opgaver. Det er der således uden held blevet ansøgt om over to på hinanden følgende år, fordi et flertal i det bevilgende organ ikke mente at Bibliarium i tilstrækkelig grad ville komme brugere vest for Storebælt til gavn.

Dette andet og definitive afslag fra Fællesfondens side i november 2021 kom en anden fond – nemlig Borgfonden – for øre, og den besluttede, da den fandt projektet endog meget relevant, at yde et engangstilskud til driften, hvis kirken selv kunne finde midler til resten af driften. Og dette tilsagn skulle vise sig at være den dominobrik, som fik resten af brikkerne i bevægelse, fordi en forsamling af stiftsråds- og budgetudvalgsmedlemmer i Københavns Stift på et visionsseminar i slutningen af november havde valgt at prioritere Bibliarium som et af de initiativer, som skulle realiseres inden for den aktuelle valgperiode.

Således er vejen til realiseringen af Bibliarium nu banet, så oplevelsescenteret efter planen kan slå sine døre op for publikum i løbet af skoleåret 2023/24. Det bliver ikke i et nybygget hus, men det er fortsat lagt an som et ikke-forkyndende og alment oplysende projekt i historiske rammer – lige til at inddrage i planlægningen af ens undervisning.