Musiklærerforeningen

Blog

Musikkens ABC - Lær børnene at læse og spille noder!

MUSIKKENS ABC- Det er ren magi og kvalificerende- lær børnene at læse og spille noderne! Fra alle planer i musiklivet høres røster om en vigende søgning til deres område. Måske vi i Folkeskolen musikundervisning kan være med til at gøre en forskel ved at satse på mere konkrete mål for f.eks nodelære og spil efter noder.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fra alle planer i musiklivet høres røster om en vigende søgning til deres område.. Det ses bl.a som fald i antallet af af musikskoleelever, fald i elever, der gennemgår en gymansial uddannelse med musik som fag, et dalende antal af uddannede musiklærere, og fald i  antallet af symfoniorkestermusikere og interesserede publikummer til den klassiske musik.

Musiklærer

Musiklærerbloggen handler om den musikundervisning der foregår i skolen og hvilke vilkår musiklærerne har for at lave god musikundervisning. Den handler om faget stilling i skolen, og hvad skal børnene lære i musik. Om fagets kerneværdier og hvad kan faget byde ind med i en folkeskole med fokus på inklusion og rummelighed. Men også om, hvad faget kan bidrage med i en værdidebat om folkeskolens værdier. Bloggen kan også berøre uddannelsen af musiklærere.

Folkeskolens musikundervisning har en central plads i den musiske fødekæde, og som musiklærer er det naturligt,  at kigge efter mulige forbedringer her.

Senest har Inge Marstal i DR.dk/kultur den 15. jan. 2013  påpeget,” at roden til den skrantende fødekæde  i musikken skal findes i folkeskolens musikundervisning”

Manglende musiktimer i folkeskolen

Vi har fra Musiklærerforeningen ofte gjort opmærksom på det uheldige i, at musik, som værende en del af de praktiskmusiskfag flere steder i landet, spises af med mindre end det vejledende timetal for faget.

Børn skal naturligvis have det vejledende timetal i musik, for at de kan modtage en solid musikundervisning. Det er en sag for landets politikere at ændre på.

Nodelære

Men hvorfor har nodelære- og spil efter noder ikke en mere fremtrædende plads i Fælles Mål for

musikundervisningen?  Det er jo her musikkens magi findes – i musikkens ABC.

Iflg. Fælles Mål  for musikfaget skal børnene fra 0 – 6. klassetrin anvende notation:

                           -  til rytme og lyd

                           -  som hjælp til at forstå den rytmiske eller melodiske        udvikling i en enkelt stemme.

                          :-  som hjælp til at få overblik over sammenhæng og formforløb i et musikstykke

                              med flere stemmer

Men som det ses, er nodelære og spil efter noder ikke konkretiseret i Fælles Mål, men omfattes af den langt bredere term notation, der ikke behøver at inkludere egentlig nodelære. .

Det betyder, at praksis på området kan være meget forskellig afhængig af den enkelte lærers tolkning.. Varierende fra at nodelære- og nodelæsning er en fast del af undervisningen – til det helt modsatte,- hvor nodelære- og nodelæsning kun indgår meget perifert i musikundervisningen

Når der ikke foregår egentlig nodelære- og spil efter noder i musikundervisningen, er der risiko for at  børnene efterlades med en opfattelse af, at det at læse noder og at kunne spille musik – er noget som er forbeholdt nogle andre og særlige børn ( læs: de, der går i musikskole og har lært dem der)

Det man gør – det forstår man- og når man lærer noderne og lærer at spille dem evt. på fløjte- så får man en dybere forståelse af musikken og et ejerskab til den, som er af afgørende betydning for den enkeltes lyst til at beskæftige sig med musik også fremadrettet.  Der et stort udbud af materialer, der dækker området, og successen er hjemme fra første tone, når den tilsættes rock, jazz eller symfoniorkester. .Herefter kan man som elev glæde sig over at forfine klassens sang med John Høybyes lette mi-fa-so satser,- og se hen til at mestre hans øvrige.

Til gavn for fødekæden!

En musikundervisning, der er baseret på nodelære og spil efter noder, vil være en vigtig styrkelse af musikfaget i Folkeskolen, som vil smitte afgørende af på de videre uddannelser i musikområdet.

Den vil kvalificere det faglige indhold i folkeskolens musikundervisning .  Den vil forhåbentlig få flere til at ønske at spille og begynde på  musikskolenMindske det faglige gab, der nu afholder elever på gymnasiet fra at  vælge musik, fordi de ikke har tilstrækkelige forkundskaber

Og tilsvarende for lærerseminarierne/professionshøjskolerne. Her kan man håbe, at

flere vil blive i stand til at opfylde mindstekravene, så de kan vælge faget og blive musiklærere

Der er et stort potentiale i at vække de børn, der allerede er glade brugere af musik. I at tænde dem, så flere bliver aktive udøvere og som voksne: spillende pædagoger i institutionerne, uddanneede musiklærere, musikere og symfoniorkestermedlemmer