Sproglærerforeningen

Blog

”Room With a View” – et engelsk faglokale

Hvordan skaber vi rum og tid til fordybelse i engelsk, og hvordan kan vi organisere og tilrettelægge en spændende og meningsfuld engelskundervisning?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I skoleåret 2010/2011 startede jeg et projekt på egen skole som gik under navnet: ”Let’s make ROOM FOR ENGLISH”. Bag dette navn gemte sig den dobbelte betydning af både at skabe et fysisk rum til engelsk som fag, men også at skabe rum og tid til fordybelse i faget. Jeg havde på daværende tidspunkt haft et brændende ønske om, at få mulighed for at undervise i længere sekvenser end en enkelt lektion af 45 minutter. Mit initiativ var et forsøg på at leve op til Fælles mål og samtidig også tage højde for EVA’s evalueringer af engelskfaget og deres anbefalinger om bl.a ”En ændret opfattelse af variation i undervisningen i retning af længere sekvenser, der giver større mulighed for fordybelse, og som kræver mindre tid til omorganisering”.   I skoleåret 2011/2012 var jeg så heldig at få muligheden for at uddanne mig til engelskvejleder. I den forbindelse omdøbte jeg mit projekt til ”Room With a View” ud fra tanken om hvor vigtigt det er at have et fælles sprog, særligt om hvilket sprogsyn vi arbejder ud fra, samt tanken om at ”Room With a View” bliver et sted, hvor både elever sammen med deres respektive lærer og grupper af engelsklærere bliver indbudt til faglig fordybelse, videndeling samt vejledning.Curriculumtraditionen versus didaktiktraditionenRoom With a View er mit forsøg på at give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt og danne egne hypoteser, men indenfor en ramme, hvor jeg har opstillet læringsmålene. Nogle vil mene at jeg dermed står med et ben i begge lejre – curriculumtraditionen og didaktiktraditionen hvilket i praksis ifølge curriculumtraditionen betyder at forståelse skal udspille sig inden for en ramme af på forhånd opstillede læringsmål, der ved hjælp af effektiv undervisning tilstræber et fastlagt og måleligt læringsindhold. I en didaktiktradition er forståelsesfænomenet derimod knyttet til et begreb om dannelse og dermed til personlige, faglige kompetencer som selvstændighed og kritisk tænkning i forhold til tilegnelse af viden og kompetencer. Derudover rummer dannelsesbegrebet, at eleven opnår evnen til at mediere mellem del og helhed og på den måde opnår forståelse af, hvorledes verden hænger sammen. Dette giver for mig god mening, da jeg mener, begge traditioner indeholder elementer, vi som lærere kan anvende i vores daglige arbejde. Jeg forsøger i ”RoomWith a View” at opstille faste læringsmål, men giver samtidig eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt med opgaverne. Jeg mener, det er vigtigt at vi som lærere er eklektiske i vores tilgang, bevarer vores professionsideal og samtidig gør os didaktiske overvejelser i forhold til indholdet af vores undervisning og accepterer at de forskellige grundholdninger findes. I den forbindelse mener jeg, det er værd at bemærke, hvor vigtigt det er at bevare dannelsesperspektivet, når vi taler om evaluering, evalueringskultur og evalueringens anvendelse. Anvendelsessigtet er altafgørende og viden om, at ikke alt kan og skal evalueres skal bevares ud fra tanken om at evaluere det, vi værdsætter, i stedet for kun at værdsætte det, vi kan måle.Inspirationen til ”Room With a View” Min tanke om at skabe ”Room With a View”, er inspireret at englænderen Cheryl Strike, som startede English House i Hirtshals i 1985. English House er et fysisk hus tilknyttet Hirtshals skole. Her har Cheryl Strike indrettet husets rum efter de forskellige engelsktalende lande, med dekorationer som giver eleverne associationer af, at være det pågældende sted.Room With a View er et fysisk lokale på min skole, som jeg har indrettet med diverse dekorationer i form af billeder, kort, flag, plakater, oversigter m.m. En indretning som giver eleverne og lærerne indtryk af, at her er vi omgivet af engelsk og vi benytter engelsk som classroom language.Tanken bag Room With a View er også inspireret af formålet for engelsk, hvor der står: ”Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle.” I den forbindelse skal det nævnes at engelsk som kulturteknik betyder at eleverne skal kunne anvende engelsk på lige fod med det at kunne læse og regne. Skal dette blive en realitet, mener jeg, det er yderst vigtigt med muligheder for at anvende sproget i længere tid end en enkelt lektion af 45 minutters varighed giver mulighed for.

Sproglærerens referenceramme

Mit sprogsyn og sprogtilegnelsessyn bygger på et konstruktivistisk læringssyn, som betyder, at eleverne skal anvende den viden, de allerede har om sproget og om deres omverden til at skabe mening i de sproglige input, de møder. Med baggrund i dette har eleverne brug for at beskæftige sig med meningsfuld brug af sproget, således de kan eksperimentere og afprøve hypoteser, der er altså brug for et læringsrum, hvor eleverne får mulighed for at være med til at planlægge, gennemføre og evaluere egen læreproces, eleverne skal altså lære at lære, hvilket jeg forsøger at give dem mulighed for i Room With a View.

Engelsk-bloggen

Engelskbloggen provokerer, engagerer, skaber debat og lægger op til dialog og udvikling af engelskfaget og didaktikken. Vær med! Skriv, like, kommenter!

Indholdet i ”Room With a View”

Jeg inviterer i Roow With a View  til fagdage, hvor jeg underviser skolens klasser i engelsk, ud fra tanken om tid til fordybelse i faget, mødet med engelsk i en meningsfuld sammenhæng med mulighed for interaktion. Med baggrund i et konstruktivistisk læringssyn har eleverne brug for at beskæftige sig med meningsfuld brug af sproget, således de kan eksperimentere og afprøve hypoteser, der er altså brug for et læringsrum, hvor eleverne får mulighed for at være med til at planlægge, gennemføre og evaluere egen læreproces. I denne forbindelse skal det siges at eleverne ikke deltager i selve planlægningen, jeg står for tilrettelæggelsen af selve fagdagen, men eleverne er med til at gennemføre og evaluere, således de får indblik i egen læreproces. Samtidig skal det dog nævnes at jeg som lærer monitorerer og hjælper eleverne på vej ved at forsyne dem med rigelige mængder at sproglige input, således jeg fremskynder processen i forhold til elevernes sproglige opmærksomhed.

 Et eksempel på fagdagen i 7. klasse

Overskriften for fagdagen i 7. klasse er: ”On the Go in Cyberspace”. Fagdagen tager udgangspunkt i, at eleverne skal arbejde online og løse forskellige opgaver. Jeg har struktureret fagdagen således, at eleverne skal løse opgaverne to og to.  Forskellige Cooperative Learning strukturer anvendes som redskaber for eleverne, når de skal præsentere deres løsningsforslag for hinanden. Hele dagen er der lagt op til English som Classroom Language, både mellem lærer og elever og eleverne imellem. Dagen indledes med en præsentation af dagens læringsmål, indholdsramme og aktiviteter. Disse præsenteres skriftligt på tavlen, og illustreres med flashcards. Samtidig uddeles en oversigt over trinmål, læringsmål, aktiviteter, CL strukturer samt hjælpeark til eleverne. Disse gennemgås og forklares på engelsk. Dette sker i tråd med tanken om, at eleverne skal have indsigt i, hvad det er de skal lære og hjælpe dem med at få fokus på, hvordan de lærer. Læringsmålene for denne fagdag er: Learn to use the computer to find information, Learn to present findings for others using CL structures, Learn to use keywords and paraphrasing as strategies, Awareness of strategies in reading and speaking. Efter præsentation af dagen, bliver eleverne sat I gang med at løse forskellige opgaver, hvor de skal søge forskellige informationer på nettet. Til disse opgaver har jeg valgt at fokusere på forskellige strategier, som eleverne skal anvende til løsning af opgaven. Eleverne bliver derfor også præsenteret for hjælpeark med pointers til hvordan de kan præsentere noget(How to make a presentation) samt hvordan de kan arbejde med læsestrategier. Eleverne bliver også introduceret til keywords og paraphrasing alt efter opgavens indhold. Da jeg planlagde fagdagens indhold brugte jeg meget tid på at overveje, hvordan arbejdet med de forskellige strategier kunne komme til at passe naturligt ind i forhold til de opgaver som skulle løses. Jeg har også gjort mig store overvejelser omkring, hvorvidt eleverne skulle arbejde på tid, således de alle ville være færdig på samme tid og klar til at præsentere for hinanden. Jeg valgte dog at lade eleverne arbejde to og to i deres eget tempo og gøre deres egne erfaringer med opgaverne. Jeg fik hurtigt en fornemmelse for, hvor langt de enkelte par var og det viste sig egentlig at være nemt at samle dem, når alle havde løst en bestemt opgave. Efter de enkelte opgaver blev eleverne bedt om at præsentere deres løsninger i CL strukturer. Eleverne skulle for eksempel i en af opgaverne se en trailer fra en film og derefter give et kort resume ud fra keywords. De skulle samtidig anvende læsestrategien scanning for at lede efter specifik information om detaljer fra filmen. De ting de havde fundet frem til, skulle de bearbejde og forberede en præsentation af med hjælp fra hjælpearket – How to make a presentation. Efterfølgende skulle det præsenteret i CL strukturen dobbelt cirkler. Jeg oplevede at eleverne arbejdede seriøst med opgaven og for mange af de mere generte og lidt usikre elever, var det godt at de kun skulle fortælle for én anden ad gangen og ikke for hele klassen. I en anden opgave skulle eleverne læse en tekst på nettet om en kendt person. Indledningsvis introducerede jeg hjælpearket Reading Strategies – pointers til, hvad man kan gøre inden, under og efter læsningen af en tekst. Eleverne skulle så under læsningen notere keywords. Bagefter skulle de finde betydningen og indsætte dem i en word search, som de selv skulle konstruere. Samtidig skulle hvert par udvælge 2 keywords, som de skulle paraphrase og skrive på karton. Derefter lavede vi CL strukturen Mix og Match, hvor eleverne arbejdede med de keywords de havde lavet paraphrasing af. Eleverne gav ved denne opgave udtryk for, at det kunne være svært at forklare et ords betydning med andre ord, så det førte til en god snak om antonymer, synonymer og andre strategier man kan anvende, hvis man har svært ved at forklare, hvad man mener. De forskellige word searches blev efterfølgende løst på kryds og tværs i klassen alt efter, hvor hurtige de enkelte par udfærdigede dem.I projektet On the Go in Cyberspace, som er rammen for dagen, er der 10 opgaver, som eleverne skal løse og jeg har lavet et arbejdsark med relevante links, hvor de kan søge svar på de stillede opgaver. Tanken fra min side er ikke, at eleverne skal løse alle ti under deres besøg i Room With a View. Jeg har bevidst valgt, at eleverne stadig har stof, de kan tage med sig tilbage til de engelsktimer, de har med deres respektive engelsklærer. Tanken er, at sætte noget i gang som forhåbentlig inspirerer læreren og giver eleverne mod på og lyst til at arbejde videre med at undersøge, afprøve og lære lidt om, hvordan man kan arbejde bevidst med forskellige strategier og dermed opnå indblik i egen måde at lære på.Fagdagen i Room With a View for 7. Klasse blev afsluttet med elevernes tilkendegivelser af, hvad de synes om dagen. Samtidig blev dagens læringsmål sammenholdt med de aktiviteter, vi havde arbejdet med. Eleverne blev bedt om at vurdere, om de stod mål med hinanden. Eleverne var utrolig præcise i deres tilkendegivelser og kunne nemt genkende målene i dagens indhold. Afslutningsvis blev de endnu engang præsenteret for trinmålene for 7. årgang, som jeg har hængende i lokalet, med besked om at reflektere over, hvorvidt vi havde arbejdet med nogle af dem. Eleverne var overraskende gode til at genkende målene i dagens aktiviteter.Room With a View er stadig et nyt projekt og jeg er i skrivende stund stadig i gang med at udvikle og justere forskellige tilbud til de enkelte årgange. Et projekt som giver eleverne mulighed for at eksperimentere, danne hypoteser og have tid til fordybelse. Hvorledes rammen for mit projekt kommer til at blive med den nye skolereform, kender jeg på nuværende tidspunkt ikke.

Hvordan kommer man selv i gang?

Room With a View er et fysisk lokale på min skole, som jeg har indrettet med diverse dekorationer i form af billeder, kort, flag, plakater, oversigter m.m. En indretning som giver eleverne og lærerne indtryk af, at her er vi omgivet af engelsk og vi benytter engelsk som classroom language. Har man ikke adgang til et lokale til formålet, kan man naturligvis indrette et hjørne af et lokale – evt. i de klasser, hvor man underviser i engelsk. Jeg har indrettet med en væg til hvert engelsktalende land. Væggen er dekoreret med forskellige billeder af naturen, større byer og andre kendemærker for det aktuelle land. Jeg opbevarer også en masse af vores materialer i lokalet og der er reoler med blade og bøger på engelsk. På væggene kan man også finde alfabetet med lydskrift samt oversigter over forholdsord, årstider, ugedage m.m. Jeg har også forskellige flash cards til mange forskellige semantiske felter, som placeres på væggen periodevis alt efter, hvad der arbejdes med i den pågældende periode.Efter hver undervisningsdag evaluerer jeg udbyttet med eleverne ud fra målcirkler indeholdende trinmålene for den aktuelle årgang. Dette foregår i plenum, hvor eleverne bliver præsenteret for trinmålene, som er placeret i målcirkler på væggen, hvorefter de skal reflektere og vurdere, hvorvidt vi har arbejdet med enkelte eller flere af disse mål i løbet af dagen. Jeg har gennem tiden erfaret at eleverne er utrolig præcise i deres tilkendegivelser, de er gode til at forklare, hvad de enkelte mål indeholder og de kan genkende dem i de aktiviteter og arbejdsformer, der var blevet anvendt. Jeg mener derfor at trinmålene for de enkelte årgange er en god ting at have hængene i sit English Room/ Corner.  Jeg går naturligvis i øjeblikket og afventer de nye mål og håber at de giver endnu bedre mulighed for at opstille tydelige mål for eleverne og samtidig bliver et godt afsæt for evaluering.Fagudviklingsteam – rum for refleksion og deling af videnAfslutningsvis tænker jeg, at et fagudviklingsteam er et super godt forum for udvikling og skabelse af et English Room. Det er her, der bliver delt viden, udvekslet erfaringer om hvad der virker, og her der diskuteres læringsmål, strategier og nye initiativer.På min skole har fagudviklingsteamene blomstret de seneste år og de er blevet prioriteret af ledelsen og haft et fælles indhold og sigte, bestemt af ledelsen i samarbejde med lærerne og de faglige vejledere. Dette har betydet, at jeg som vejleder har haft et godt forum for at italesætte forskellige initiativer og være lydhør overfor engelsklærernes tanker og oplevelser fra praksis. Dette har givet os et fælles ståsted og en fælles referenceramme, som i dag betyder at vi har et godt og tæt samarbejde omkring udvikling af vores fag.I fagudviklingsteamet på min skole har vi eksempelvis lige lavet store posters med strategier til reading, writing, speaking and listening til ophæng i alle klasser, så vi kan inddrage relevante strategier nemt og ofte i vores undervisning og samtidig give eleverne indblik i egen læreproces. Vi arbejder også på at samle sammen til en fælles idebank til vores kommende engelsk i 1. og 2. klasse samt arbejder på i fremtiden at få udarbejdet dynamiske elevplaner der hænger tæt sammen med vores evalueringsmateriale – målcirkler og de nye fælles mål for engelsk.Ønsker du at læse mere om initiativet ”Room With a View”, har jeg tidligere skrevet om det i ”Sproglæreren” og i ”Liv i skolen”, hvor jeg også beskriver arbejdet med at udvikle selvevalueringsskemaer i form af målcirkler – et arbejde som fagudviklingsteamet har haft som fælles udviklingsprojekt.

Powered by Labrador CMS