Blog

Alle børn med i idrætsfaget

Dansk Skoleidræt har udarbejdet et materiale, der skal gøre det lettere for lærere at få elever med funktionsnedsættelser eller andre særlige behov med i idrætstimerne.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Idræt er det tredjestørste fag i grundskolen (sammen med engelsk) og er jævnt fordelt over alle klassetrin. Det betyder, at alle elever i deres skoletid kontinuerligt møder og bliver konfronteret med idrætsfagets mange muligheder for bevægelsesaktiviteter og -udfoldelser.

Det er dog ikke alle elever, der oplever at have lige adgang til og mulighed for fysisk udfoldelse. Nogle elever er udfordrede af fysiske funktionsnedsættelser, kognitive udfordringer eller andre særlig behov.

Jeg har som idrætslærer ofte stået med opgaven at tilrettelægge idrætsundervisning, så alle elever - uanset forudsætninger - kan deltage og blive inkluderet. En opgave, der ikke altid har været enighed om blandt kollegaer, forældre og på skolen. Det har på mange måder været en opgave, der ofte har været præget af uklare strategier og forskellige arbejdsgange for håndteringen af elever med særlige behov. Der har været manglende dialog med forældre og uafklarede forventninger til elevens deltagelse. Vilkår som ofte har fået den konsekvens, at jeg har oplevet usikkerhed såvel i idrætsteamet som i min egen undervisning. Usikkerhed om retningslinjer, krav og rettigheder for håndteringen af elever med særlige behov.

Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræts overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. I samarbejde med landets skoler giver vi eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse. Det gør vi konkret ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer, fx i undervisningen, i frikvartererne og efter skole.

Trods ovenstående udfordringer står spørgsmålet om, hvorvidt elever med særlige behov skal deltage eller fritages - såvel fra idræt som andre fag - ikke til diskussion, hvis du spørger mig. Og argumenterne for hvorfor står i kø.

Idræt bidrager til at styrke elevernes sociale relationer

I 1994 tilsluttede Danmark sig Salamanca-erklæringen, der betoner, at alle elever har krav på at blive integreret i fællesskabet – og den erklæring er absolut lige så forpligtende og vigtig i dag, som den var for 25 år siden. Det blev desuden betonet i skolereformen fra 2014, at ”alle elever skal blive så dygtige de kan, og alle elever skal trives”. I formålet for idrætsfaget, står der bl.a. at eleverne skal ”udvikle forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab”. Det eneste sted i rækken af fag, hvor det forpligtende fællesskab eksplicit er fremhævet, er i idrætsfaget.

Og det er ikke tilfældigt, at det netop er her. Idrætsfaget kan nemlig noget helt særligt. Faget tilbyder en arena i skoledagen, hvor idræt, leg og bevægelse, under de rette omstændigheder, bidrager til at styrke elevernes sociale relationer, giver børnene indsigter i egne forudsætninger og grænser samt oplevelsen af at være en del af et fællesskab.  

Ovenstående argumenter taler for sig selv. Men nu gør jeg det også alligevel. For når jeg som idrætslærer kan se, hvor berigende og værdifuldt det er, når alle elever - trods forskellige forudsætninger - indgår i fællesskabende aktiviteter, så er det klart, at alle elever skal deltage i idræt.

Skærpede prøvekrav

Udfordringen med at få alle børn med i idrætsfaget er netop nu meget aktuel, og har fået stor opmærksomhed efter Undervisningsministeriets skærpelse af lov om optag på ungdomsuddannelser. En skærpelse, der betyder, at alle elever i 9. klasse – uanset forudsætninger - skal aflægge og bestå samtlige syv obligatoriske prøver for at sikre optagelse på en ungdomsuddannelse.

Hvordan løser vi lige den? Hvad kan vi som lærere gøre for at give vores elever de bedste forudsætninger for at blive en del af fællesskabet, og for at kunne gå til prøven i idræt - uden at det kommer til at koste for meget af vores knappe forberedelsestid? Det vi kan gøre er, at tage imod den hjælpende hånd, der nu er rakt ud til os.

Med Dansk Skoleidræts netop producerede vejledningsmateriale ”Alle børn med i idrætsfaget” har alle lærere nu adgang til et konkret materiale, som guider, skaber overblik og inspirerer til arbejdet med at få alle børn med i idrætsfaget. Fokus i materialet er at opnå fælles sprog, skabe fælles forståelse og retning i teamet og på skolen. Projektet er støttet af Undervisningsministeriets pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen. Det er blevet udviklet ud fra et praksisnært perspektiv med høj faglig ekspertise som garant for kvaliteten. Både Parasport Danmark, Videnscenter om Handicap, Rævebakkeskolen og Byskovskolen har været med i udviklingen af materialet, der også er testet på skoler inden brug.

Materialet kan findes på Dansk Skoleidræts hjemmeside - god fornøjelse.