Fransklærerforeningen

Blog

Aktivitet i fransk - udskoling

Udskoling: Denne aktivitet sætter fokus på emnet venskab og gensidig respekt, hvor en fransk film indgår som medie i franskundervisningen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

 Aktiviteten eksemplificerer, hvordan eleverne efter en fælles intro til det overordnede emne kan udvælge en scene efter eget valg og producere en lydfil til præsentation.  Læreren giver såvel formativ som summativ feedback i proces og ved produktpræsentation. Aktiviteten kan på denne baggrund også tage udgangspunkt i andre fransksprogede film efter lærers og elevers valg, og andre relevante emner inden for kompetenceområdet kultur og samfund kan inddrages.

Aktiviteten er henvendt til 9. klasse og det anslåede tidsforbrug er ca. 6 lektioner.

Denne lille aktivitet beskriver et emne, L’amitié et le respect mutuel, som det er godt at fordybe sig i i forbindelse med arbejdet med mundtlig kommunikation. Samtidig med arbejdet med mundtlighed kan emnet give eleverne indsigt i kultur og samfund i fransktalende lande og styrke deres internationale og interkulturelle forståelse. Forløbet lægger op til, at eleverne fordyber sig i en fransksproget film, og at de udvælger og producerer en mundtlig gendigtning af en scene fra filmen.

Franskbloggen

På Franskbloggen blogger på skift medlemmer af Fransk Fagudvalg i Sproglærerforeningen og folkeskolefraktionen af Fransklærerforeningen.

Forudsætninger, form og indhold

Det er en stor fordel, hvis elever har arbejdet med at udvikle et ordforråd og begreber, der dækker emnet fx via chunks og sætningsindledere, fx ’Intouchables c’est un film de…, C’est l’histoire de…

Når du arbejder med l’amitié et le respect mutuel er der gode muligheder for at differentiere og stilladsere din undervisning i relation til din gruppesammensætning. Inden du sætter gruppearbejdet i gang, er det væsentligt, at du rammesætter opgaven for dine elever og også give dem klare instrukser i, hvad de skal producere, og hvad de får summativ feedback på ved deres mundtlige præsentation. Det er også vigtigt, at du forklarer dine elever, at du indgår som sproglig vejleder i deres procesarbejde og understøtter deres sproglige arbejde ved at give dem ekstra ordforråd eller give dem supplerende materialer i form af arbejdsark, de kan bruge som modeltekster.

Aktiviteten er opbygget i tre faser. I den indledende fase er der fokus på ordforråd og sætninger, der vil sætte eleverne i stand til at tale om den filmscene, som de vælger at arbejde med og som skal have særligt fokus på aktivitetens emne. Grupperne udvælger scenen i et samarbejde med læreren.  I den anden fase, som er selve aktivitetsfasen, udvikler og producerer eleverne den lydfil, som er aktivitetens mål. I den afsluttende fase præsenterer grupperne deres lydfil og får feedback fra lærer og peer-feedback fra de andre grupper.

Tilrettelæggelse

Elevgrupperne kan som forberedelse til aktiviteten se filmen ”Intouchables” hjemme med danske undertekster eller i en dansk version. Hvis skolen har tegnet en licens med fx mplc.dk kan filmen vises i klassens fællesskab.

Inden eleverne selv skal producere des lydfil, er det vigtigt, at de klædes på til opgaven ved at få kendskab til relevante ord og opbygge et ordforråd gennem fx præsentation af chunks og modeltekster.

Herunder præsenteres en side, der er udformet til at arbejde med et filmklip, tekstgengivelse og forskellige elevopgaver, der opbygger deres ordforråd og indholdsforståelse. Denne side kan anvendes en inspiration, når eleverne skal klædes på med relevante ord og udtryk:

https://fr.calameo.com/read/002020226003e05bf4b61

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden aktiviteten

* Hvilke gloser, vendinger og chunks (faste udtryk) med relevans for emnet skal præsenteres som optakt til aktiviteten, og hvordan skal der arbejdes med dem?

* Hvilke forudsætninger skal der være til de enkelte gruppers valg af scene?

* Hvordan skal elevernes arbejde med at udvælge og producere en lydfil stilladseres?

* Hvilke krav skal stilles til elevernes præsentationer?

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er inddelt i tre faser:

Indledning

Aktiviteten kan indledes med en præsentation af ordforråd og sætninger i forhold til emnet L’amitié et le respect mutuel.

De kan eventuelt tage udgangspunkt i følgende spørgsmål som kan hentes på siden https://fr.calameo.com/read/002020226003e05bf4b61

og gennemarbejdes i klassens fællesskab sammen med læreren:

Philippe:

Quel est l’état civil de Philippe ?

Pourquoi a-t-il embauché Driss ?

Driss:

Driss est né en France ?

A-t-il de l’expérience comme assistant de vie ?

Når eleverne har udvalgt deres scene, kan de beskrive filmscenen og forberede sig på, hvordan de vil producere og efterfølgende præsentere deres lydfil for klassen.

Beskrivelse

Når eleverne har styr på ordforråd og sætninger om emnet, kan de udvælge den scene, som de vil producere en lydfil til.   Ved at se filmen ”Intouchables” vil eleverne blive i stand til at tale om den filmscene, som de vælger at arbejde med og som skal have særligt fokus på aktivitetens emne. Grupperne udvælger scenen i et samarbejde med læreren.  I denne fase som er selve aktivitetsfasen udvikler og producerer eleverne den lydfil, som er aktivitetens mål.

Præsentation

Som afslutning på aktiviteten kan eleverne fremlægge deres lydfil for klassen sammen med en kort mundtlig præsentation, hvor alle i gruppen deltager aktivt i fremlæggelsen.

Evaluering

Ved elevpræsentationen giver du grupperne summativ feedback i relation til aktivitetens læringsmål og de mål, som de enkelte grupper stillede for deres produktion af lydfilen og den mundtlige præsentation. Eleverne giver hinanden peer-to-peer feedback ved præsentationerne på fx udtale og intonation.

Der kan efter gennemførelsen af forløbet sættes fokus på spørgsmål som:

* Hvilke krav stiller det til læreren at forberede en udvidet ordliste med chunks, der er relevante for den mundtlige kommunikation i grupperne og for optagelse af gruppens lydfiler?

* Hvordan kan læreren arbejde med at give positiv respons på elevers udtale i forbindelse med den formative feedback, hvor læreren lytter til elevernes optagelse og evt. giver dem flere chunks og relevante enkeltord i udviklingen af den mundtlige samtale?

* Hvordan kan klassen/holdet inddrages i relation til at give målrettet feedback på de lydfiler, som de enkelte grupper præsenterer?