Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Skal vi have en taksonomi for innovation, kreativitet og design?

På Big Bang konference 2017 afviklede jeg en workshop med titlen ”Innovationskompetencer i folkeskolen”. Her arbejdede 30 lærere med temaet:  Hvordan kan vi undervise via innovation fremfor at undervise for innovation. Workshoppens deltagere var optaget af, hvordan elever indgår i og reflekterer over en innovationsproces. Lærergruppen blev meget optaget af spørgsmålet: ”Hvilke kompetencer skal jeg understøtte og udvikle i mit didaktiske arbejde med innovation?”. I det følgende kan du læse lærernes bud på en beskrivelse af en innovativ elevs redskaber og kompetencer.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Big Bang-konferencen er en årlig konference for folk, der underviser, udvikler eller forsker inden for det naturfaglige og naturvidenskabelige felt. På konferencen mødes op til 1000 deltagere til to udviklende og overraskende dage med relevante key note speakers, summende messestemning, inspirerende værksteder og konkrete ideer til fornyelse af undervisningen i naturfag og de naturvidenskabelige fag.

Søren Peter Dalby Andersen

Innovation handler om proces.

Innovation- og designprocesser bliver ofte anset som luftige begreber eller kun anvendt i forbindelse med et længere forløb, som udelukkende fokuserer på elevernes slutprodukter, mock ups eller prototyper. Det er der mange grunde til, men I mine øjne hænger det hovedsageligt sammen med, at det er et ungt didaktisk begreb, hvor didaktikken ikke er fuldt udviklet.  Målet med workshoppen var at flytte innovationsundervisningens fokus fra produkt til kompetencer. Selvom det ikke er en ny tanke, at innovationskompetence og procesforståelse er et mål for undervisningen, er det nok ikke helt forkert at hævde, at mange skolelærere stadig er lidt usikre på, hvordan innovation implementeres konstruktivt.  Det hænger ofte sammen med, at vi som lærere ikke er helt skarpe på, hvilke kompetencer og viden en elev skal bruge for at reflektere over og kunne indgå i i forbindelse med innovations- og iterative processer.

Hvordan beskriver vi en innovativ elev?

Det spørgsmål bliver ofte besvaret med: ”Det er en elev som kan indgå i værdiskabende processer, samt kan håndtere de udfordringer og udnytte de muligheder, der er forbundet med at være individ i en foranderlig og kompleks verden.”

Denne teoretiske beskrivelse efterlader ikke praktikeren (læreren) med konkrete retningslinjer for, hvilke kompetencer de skal understøtte, udvikle og efterstræbe. Derfor stillede workshoppens 30 deltagere sig spørgsmålet. Hvordan vil vi, som professionelle undervisere, beskrive begrebet innovations kompetencer? Dette spørgsmål blev besvaret via en ”open space øvelse” (se foto), hvorigennem lærerene kom frem til beskrivelsen bestående af de seks nedenstående overskrifter: 

Gruppe- og samarbejde

 • Kan rumme forskellige arbejdsrelationer.
 • Kan lytte til og være åben over for andres input og ideer.
 • Tør at tale frit om sine tanker.
 • Kan genkende gruppemedlemmers styrker og kompetencer.
 • Kan være rummelig over for forskellighed. 
 • Kan sætte sig i andres sted.
 • Kan tage ansvarsområde inden for det fælles arbejde.

Formidling

 • Kan formidle sin egen viden til andre.
 • Kan italesætte sine ideer og tanker.
 • Kan sætte sig ind i samt formidle en brugers behov og ønsker.

Kreativitet og ny viden

 • Kan bruge og bygge videre på andres ideer.
 • Kan tænke i muligheder frem for begrænsninger.
 • Tør tænke skævt samt på tværs af fagområde.
 • Tør bryde med gamle mønstre.
 • Kan se en sag fra forskellige perspektiver

Identificere og handle på problemstillinger

 • Kan forstå fagligheden bag en problemstilling.
 • Kan forstå og handle på en bruges behov i forhold til en problemstilling.
 • Kan undres over en problemstilling.
 • Kan reflektere over en bruges behov.
 • Kan handle ud fra en given problemstilling.
 • Kan acceptere kompleksiteten i udfordringer fra ”the real world”.

Procesforståelse

 • Kan teste, revidere og justere en given ”løsning”.
 • Kan indsamle viden og anvende den i kombination med teori og egne erfaringer. 
 • Kan forstå de trin, der er i processen ”fra ide til færdigt produkt”.
 • Kan anvende konstruktiv kritik til at videreudvikle en ide eller et produkt
 • Kan planlægge, undersøge og revurdere.
 • Kan anvende begreber, der relaterer sig til iterative processer (eks. divergent, konvergent, persona osv.) 

Growth Mindset

 • Eleven har en nysgerrig tilgang til problemstillinger.
 • Eleven har modet til at deltage i processen.
 • Eleven har modet til at fejle.
 • Elven ser fejl som en naturligdel af en udviklingsproces.
 • Eleven har modet til at udfordre det eksisterende.

Den ovenstående beskrivelse har mange ligheder med Jan Alexis beskrivelse af innovative kompetencer hos en gymnasieelev. Beskrivelse af innovativ gymnasieelev

Med afsæt i dette og egne undersøgelser, i forbindelse med min masteruddannelse, har jeg i samarbejde med www.klimazirkus.com lavet en taksonomi for innovationskompetencer i grundskolen. Den står for egen regning og der mangler forskning på området, men måske kan den inspirere dig til at se innovations-, design- og iterative processer i at andet lys. Du finder taksonomien her: Læringsmål, innovation og taksonomi