Blog

En sprogstrategi - det ka’ vi li’!

Skoleåret er i fuld gang og inden længe har vi årets første fagmøde i Fagteam sprog, hvor skolens engelsk-, tysk-, spansk- og fransklærere mødes på tværs i arbejdet med sprogfagene. En af de første indsatser er at få opdateret vores sprogstrategi, så vores fælles arbejdsredskab er på plads.

Publiceret Senest opdateret

Siden 2020 har vi på min skole haft vores egen lokale sprogstrategi, som skolens fremmedsprogslærere sammen har udviklet for at sikre, at fremmedsprogene har en klar faglig profil, der understøtter, “at alle elever oplever at udfordres på en passende måde i sprogfagene, så de lærer mest mulig. Samtidig er det en ambition med sprogstrategien at skabe rammerne for og understøtte et lærerfagligt miljø, hvor der er plads til didaktisk sparring, faglig udvikling og kreative undervisningsformer. (1) 

I vores sprogstrategi har vi beskrevet, hvordan vores arbejde som fremmedsprogslærere tager afsæt i et kommunikativt og funktionelt sprogsyn og hvordan vi på tværs af fagene er optaget af, at eleverne oplever en motiverende undervisning af høj kvalitet. Vi har i strategien indskrevet det, vi har kendskab til fra elevundersøgelser, i forhold til elevernes opfattelse og forståelse af en god sproglærer - og har det for øje i vores daglige arbejde:

….elever opfatter blandt andet en god sproglærer, som en der - Forsøger at inkludere/invitere gæster med andre fremmedsprog • Åbner elevernes verden gennem sin undervisning såvel som ved at tage eleverne med ud i verden • kommer ud af lokalet • hjælper på alle niveauer • viser brugbarheden af sproget • sørger for god klassekultur (fejl skal ikke kun værdsættes af læreren, men også af eleverne) • inddrager kulturdelen af faget • laver reel kommunikation med elever fra andre lande (2)

Hvem gør hvad, hvornår, hvordan og hvorfor?

Sprogstrategien beskriver desuden forskellige mål, udfordringer og indsatser i sprogfagene. 

Et af vores mål er at få sproget mere ud af klassen, så der er sammenhæng med verden omkring os - eller omvendt invitere verden indenfor. Det gør vi bl.a ved at have forskellige faste tiltag i kalenderen i løbet af året. Et lille udpluk fra sprogstrategiens kalenderoversigt er eksempelvis, at de internationale studerende, der hvert semester gæster læreruddannelsen på Via i Aarhus, har en kortere praktikperiode på skolen og at de samtidig står for at afholde den Europæiske Sprogdag

Skolen har en Erasmus+akkreditering og i år er det indskrevet i kalenderen, at eleverne på 8. årgang skal udveksle med Frankrig og Serbien. Men det er også et samarbejde i nærmiljøet med sproglærere fra det lokale gymnasium, der står noteret, da franskholdene i udskolingen besøger gymnasiet til en årlig tilbagevendende frankofoni-event “Festival de la francophonie”; 

https://blog.folkeskolen.dk/blog-folkeskolens-tysk-og-franskradgiver-fransk/forar-og-frankofoni-i-luften/4699956

I sprogstrategien findes der samtidig en oversigt over, hvilke tværsproglige indsatser vi afprøver på hvilke årgange med øje for, at det er arbejdsformer, der kan inspirere på tværs af sprog, og integreres og forankres på sigt. 

Folkeskolens tysk- og franskrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Bjarne Czeloth er Folkeskolens tyskrådgiver og Rikke Hjort Hvillum er franskrådgiver. Deres opgave er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i faget – så du er meget velkommen til at kontakte dem, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: Du kan skrive til Bjarne Czeloth på bjarneczeloth@gmail.com og Rikke Hjort Hvillum kan du komme i kontakt med på rikkehjorthvillum@gmail.com

En af vores indsatser har eksempelvis tidligere været afprøvning og forankring af funktionel grammatik i fransk, engelsk og tysk og i år har vi fokus på co-teaching i sprogfagene på udvalgte årgange. 

Sidste år søsatte vi med stor succes en ny fælles sprogevent, Oscar Festen, hvor elever fra alle vores sprogfag producerede kortfilm til skolens egen filmfestival. Det arrangement udvikler vi videre på i år;

https://blog.folkeskolen.dk/blog-folkeskolens-tysk-og-franskradgiver-fransk/and-the-oscar-goes-to/4707819

Et stærkt fagteam

Fremmedsprogslærerne i engelsk, tysk, fransk og spansk har fire fagmøder sammen i løbet af året, hvor vi bl.a. tager afsæt i vores fælles arbejdsredskab, sprogstrategien, og arbejder med at omsætte den til praksis.

På møderne tages fat på forskellige temaer, der vedrører sprogene på tværs, og der deles viden og inspiration. Det kan være alt fra sproglege med fokus på bevægelse, til diskussioner om funktionel grammatik, chatGPT og vores brug af læremidler. Har en gruppe kolleger været i gang med et udviklingsarbejde, præsenteres erfaringerne på et fagmøde og på den måde videreformidles viden til hele sproggruppen, så alle får glæde og gavn af arbejdet.

På alle skoler findes mange ressourcer internt i lærerkollegiet og hvis der gives rum og tid til at udveksle med hinanden, som eksempelvis på vores fagmøder, så kan det føre til virkelig vigtig videndeling, hvor sproglærerne på alle trin i skolesystemet får øje for progressionen og sammenhængskraften i vores fag til kæmpe glæde for elevernes læring.

Jeg arbejder sammen med meget engagerede og dygtige sprogkolleger - og jeg ved, at der findes engagerede og dygtige fremmedsprogslærere på rigtig mange skoler. Dog er det ikke nødvendigvis nok til at nå i mål med ambitionen om et frugtbart og ambitiøst fremmedsprogsmiljø. Der er ingen tvivl om, at det giver rigtig god mening at begynde med at gå strategisk til værks, hvis man ønsker en opkvalificering og en stærk fagkultur. Et første fælles afsæt for sproglærere rundt omkring på skolerne kan derfor være at give sig i kast med at udarbejde en lokal sprogstrategi, som vil være med til at opkvalificere sproglærernes arbejde. Det kommer ikke af sig selv, men skal naturligvis på det lokale skoleplan understøttes af en ledelse, der afsætter de fornødne ressourcer til arbejdet, har fingeren på den sproglige puls og har øje for den internationale dimension. Rundt omkring i nogle af landets kommuner er det strategiske sprogarbejde sat i gang - og cadeau og chapeau for det, men det er vigtigt, at den kommunale forvaltning alle steder interesserer sig for at være med til at løfte Folkeskolens fremmedsprogsundervisning til et højt niveau og indgå i et samarbejde med skoleledelser og lærergrupper om at igangsætte og forankre indsatser for fremmedsprogsfagene.

Første skridt på vejen kan være at tilmelde sig årets NCFF konference, der netop stiller skarpt på det strategiske arbejde med fremmedsprog i skoler og kommuner - håber vi ses:)

https://ncff.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/tilmeldingen-til-ncff-konferencen-2023-er-aaben

1. citat fra Skovvangskolens lokale sprogstrategi - formål s.1

2. citat fra skovvangskolen sprogstrategi s.3