Blog

Madkundskab, madkendskab – food literacy

Madkundskab, madkendskab og food literacy er nye madbegreber som kommer til at få betydning for undervisning på madområdet.

Publiceret Senest opdateret

Ernæringskommentaren

Ernæringskommentaren er en blogstafet for professionelle, der arbejder med ernæring og sundhed. Den handler om emner, der interesserer dem, der underviser i for eksempel madkundskab, husholdning og sundhed, og som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i praksis.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg skrev for knap to år siden en kommentar om maddannelse på dette site og sidste år et om nye madbegreber. Jeg vil kort følge op med et fokus i denne kommentar med yderligere perspektiver på begreberne madkundskab, madkendskab og ’food literacy’, da de i den grad er blevet sat på spisesedlen. Jeg vil begynde med sidstnævnte begreb, som både kan oversættes til kundskab og dannelse således sat som et mål for undervisning på madområdet.

I de sidste 10 år har begrebet literacy vundet indpas på områder som sundhed og sundhedsrelaterede områder, men også i forbindelse med en række andre fagområder som fx eco-literacy, it-literacy. Oprindelig betyder verbet at være litterat “at være bekendt med litteratur, eller mere generelt at være veluddannet, lærd” (UNESCO, 2006, p. 148). Det uddybes i nævnte rapport af 4 forståelser af literacy: 1) som et autonomt sæt færdigheder, 2) som anvendt, praktiseret og situeret, 3) som en læreproces, 4) som tekst (UNESCO, 2006, p. 148). I rapporten ” Toward Universal Learning”, er literacy et af 7 domæner for en global læringsstruktur og det bliver sat I nær relation til kommunikation (UNESCO 2013). Paulo Freire har i en række arbejder diskuteret literacy og forstået det som ‘reading the word and the world’, og han ser literacy som et kritisk begreb og som en forudsætning for udvikling af selvet og for social empowerment (Freire & Macedo, 1987), da literacy indebærer en ‘dialektisk relation mellem mennesker og verden ‘ (Giroux in Freire & Macedo, 1987 p. 7). At læse ordet – her oversætter jeg ordet til maden, dvs. at vi kan læse maden, fødevarerne, måltidet forstået som genstandsfelt – og læse verden, betyder for mig at se, at forstå os selv som mennesker i verden i en relation til mad og andre mennesker.  

Forståelsen af food literacy har jeg undersøgt i et review af en række beskrevne arbjder med food literacy som tema, der var 16 i alt (Benn, in print). Her vil blot trække et af dem frem (på bloggen i 2013 beskrev jeg et par andre). Det er et par australske forskere Vidgen and Gallegos, der har udført et kvalitativt studie af begrebet blandt madprofessionelle indenfor undervisning, vejledning og kokkeprofessionen. På baggrund af dette konkluderer de, at ”food literacy” er en ny opdukket term, der kollektivt bruges til at beskrive en række kundskaber og færdigheder, der er nødvendige for at kunne forholde sig til mad’ (Vidgen & Galegos, 2008 s.2). Baseret på studiet udarbejdede de en begrebsmodel af relationen mellem food literacy, mad og ernæring. Food literacy har, hævder de, følgende komponenter: tilgængelighed, planlægning, udvælgelse og behandling, kundskab om hvor fødevarerne kommer fra, om ernæring, tilberedning, spisning og sprog om maden (ibid. p. iv and p. 26). De laver et direkte link fra food literacy til ernæring I bred forstand, som igen har følgende komponenter: 1) universalt velvære, 2) primær forebyggelse (iflg. officielle kostråd), og 3) sekundær forebyggelse og manøvrering (kompetencer) i forhold til individuelle behov. Respondenterne blev præsenteret for 3 definitioner af food literacy, og knap halvdelen gik ind for følgende definition, food literacy er ‘den relative evne til basalt at forstå madens natur, hvor vigtig mad er for dig, og at du bliver i stand til at få informationer om fødevarer og mad, tilberede den, analysere den og handle i forhold til den’ (ibid. s. 18).

Det vil jeg samle op på i den kompetencemodel, jeg igennem nogle år har arbejdet med (se Benn, 2013 s. 250), her udvidet med et element mere nemlig at sanse, derudover er komponenterne: At vide, at kunne, at ville og at være elementer, der må tilgodeses for at opnå madkundskab eller food literacy. Alle elementerne må tilrettes den aktuelle målgruppe og det formål, der ligger for at arbejde med mad mere konkret.

#Fil 1

Referencer:

Benn, Jette (in print): Food, nutrition or cooking literacy – a review of concepts and competencies regarding food education. International Journal of Home Economics

Benn, Jette (2013): Madkendskab, -kundskab, -klogskab – børn og unges erfaringer og dannelse på madområdet. I: Benn, Jette, red.: Børn, Ernæring og måltider – tværfaglige perspektiver. Munksgaard, København

Benn, Jette (2013): Nye madbegreber på menuen, Folkeskolen, Ernæring og sundhed

Benn, Jette (2012): Maddannelse er det spiseligt. Folkeskolen, Ernæring og sundhed

Freire, P & Macedo, D (1987): Literacy: Reading the Word and the World. Routledge & Keagan, Lon Unesco (2013): Toward Universal Learning, What Every Child Should Learn. Report no 1 of 3, Learning. Metrics Task Force, Center for Universal Education af Brooking, Unesco Institute of Statistics

Unesco (2006): Literacy for life: Education for All global monitoring report, Paris

Vidgen, H & Gallegos, D, 2011, Food literacy: Time for a new term or just another buzzword. I: Journal of the Home Economics Institute of Australia;17(2):2-8

Vidgen, H & Gallegos, D (2011): What is food literacy and does it influnce what we eat: A Study of Australian food experts. Quensland University of Technology, Brisbane