Blog

På jagt efter den endelige Tysklandsstrategi

Publiceret Senest opdateret

Den 11. 01.2023 skrev jeg et indlæg: ”Uden næring dør sprogfagene, hvor er regeringens tysklandsstrategi?” https://blog.folkeskolen.dk/blog-nb-tysk/uden-naering-dor-sprogfagene-hvor-er-regeringens-tysklandsstrategi/4693919

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Indholdet er/var naturligvis alvorligt ment. Jeg sendte henvendelsen til såvel udenrigsministeren, uddannelses- og forskningsministeren og undervisningsministeren.

I bloggen herunder er der en række link af interesse for interesserede, der ønsker at gå i dybden med bloggens problematik.

Pingpong mellem ministerierne

Som det fremgår af nedenstående, er der siden blevet spillet pingpong ministerierne imellem. Efter at have rykket adskillige gange får jeg svar fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der den 1. marts oplyser, at jeg ”snarest muligt” vil modtage svar derfra.

Samme dag kan chefsekretæren i samme ministerium oplyse,

At de har fået min henvendelse retur fra Udenrigsministeriet, da de alligevel ikke mener det er deres område, og at jeg snarest muligt vil modtage svar fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Den 27. marts…

… meddeler Uddannelses- og Forskningsministeriet så via chefsekretæren, at hun i mellemtiden har fået at vide, at jeg vil modtage et svar fra Udenrigsministeriet vedr. Tysklandsstrategien og meddeler endvidere, at hun for det videregående uddannelsesomåde kan henvise til denne aftale, der blev indgået under den forrige regering: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/politisk-flertal-vil-lofte-studerendes-evner-i-tysk-og-fransk

Vi skal så lige et smut omkring STUK,

der står for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der af Børne og Undervisningsministeriet er blevet bedt om at svare på, hvad der bliver gjort for tyskundervisningen som opfølgning på min henvendelse til udenrigsministeren.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplyser, at de understøtter tyskundervisningen ved at tilbyde inspiration og vejledning om undervisning og prøver generelt samt ved at tilbyde rådgivning og faglig sparring til skoler og kommuner gennem læringskonsulenterne (Læringskonsulenterne | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)). Læringskonsulenterne giver inspiration og viden om indsatser, der virker i skolen, krav til faget mm. Dertil tilbydes der inspiration og vejledning på ministeriets læringsportal emu.dk (Tysk | emu danmarks læringsportal).

Fra skoleåret 2020/2021 er det vejledende timetal for tysk på 5. klassetrin i folkeskolen blevet forhøjet med 30 timer (Styregruppe_Økonomiudvalg (uvm.dk).

Jeg takker for orienteringen

”Tak for din orientering. Vi er som tysklærere glade for den indsats, Børne- og Undervisningsministeriet gør for tyskundervisningen i Danmark.

Det er imidlertid ikke det, jeg spørger udenrigsministeren om jævnfør nedenstående.

Det er problematikken omkring Tysklandsstrategien, der ligger på udenrigsministerens bord, jeg ønsker svar på: "Som det fremgår af Skolemonitor fredag den 6. januar 2023, har jeg skrevet et indlæg vedr. regeringens manglende Tysklandsstrategi. I indlægget er der en direkte opfordring til jer om at gøre noget ved sagen.

Det er mit inderlige ønske, at I vil svare mig direkte på, hvad I agter at gøre ved sagen.

Jeg ser derfor frem til snarest at få et svar på min forespørgsel”.

Svar fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Uddannelses og Forskningsministeriets sekretær oplyser mig om, at hun i mellemtiden har fået at vide, at jeg vil modtage et svar fra Udenrigsministeriet vedr. Tysklandsstrategien.

For det videregående uddannelsesomåde kan hun bl.a. henvise til denne aftale, der blev indgået under den forrige regering: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/politisk-flertal-vil-lofte-studerendes-evner-i-tysk-og-fransk

Chefsekretæren beklager processen, som hun beskriver som temmelig rodet og frem og tilbage imellem ministerierne og håber, at Udenrigsministeriet snart sender mig et svar.

Så er det Udenrigsministeriets tur

Fuldmægtig i Udenrigsministeriet skriver således den 28. marts 2023:

”I dialog med Børne- og Undervisningsministeriet og Uddannelses- og forskningsministeriet følger her en status på Tysklandsstrategien.

Som du henviser til i dit indlæg, blev daværende udenrigsminister Jeppe Kofod den 7. februar 2022 spurgt om en status på arbejdet med en Tysklandsstrategi (spørgsmål 95). I svaret af spørgsmål 95 den 14. februar 2022 nævnte daværende udenrigsminister, at partierne på tværs af Folketinget var enige om, at en fremadrettet forstærket indsats burde tilrettelægges gennem en åben dialog med tyske partnere. I forbindelse med daværende udenrigsministers første samtale med den tyske udenrigsminister i december 2021 blev det derfor på dansk initiativ aftalt at lave en fælles dansk-tysk plan for styrket samarbejde mellem Danmark og Tyskland.

I besvarelsen af spørgsmål 95 fremgår også detaljer om sprogområdet. Blandt andet fremgik det, at et flertal ønskede en strategi for styrkelse af det tyske sprog gennem hele uddannelsessystemet. Daværende Uddannelses- og Forskningsministerium oplyste i februar 2022, at der allerede var afsat midler på det videregående uddannelsesområde. I slutningen af 2021 afsatte uddannelses- og forskningsministeren sammen med alle Folketingets partier 40 mio. kr. til at styrke de studerendes sproglige kompetencer i tysk og fransk. Midlerne skulle blandt andet understøtte, at studerende på tysk- og franskuddannelserne på universiteterne samt lærerstuderende med undervisningsfag i tysk eller fransk fik styrket deres praktiske sprogfærdigheder. Du kan læse hele svaret her: EUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 95: EUU alm. del - svar på spm. 95.

I august 2022 lancerede daværende udenrigsminister og den tyske udenrigsminister Annalena Baerbock handlingsplanen for styrket samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Handlingsplanen er omfattende og dækker en lang række sektorer, herunder klima, energi, sikkerhed, forsvar, digitalisering, transport, sundhed, fødevarer, europa- og udenrigspolitik, udviklingspolitik samt mindretalsspørgsmål og samarbejde i grænselandet.

Du kan læse hele handlingsplanen for styrket samarbejde mellem Danmark og Tyskland her: 497d2c76-0be7-4c49-9be8-a7b17f858329.pdf (ritzau.dk)

Så langt så godt

Jeg takker fuldmægtigen: ”Tak for din mail vedr. status på Tysklandsstrategien.

Rart, at der sker og er sket en del i samarbejdet mellem Danmark og Tyskland.

Beslutningen om en særbevilling til styrkelse af tysk og fransk er naturligvis også af betydning.

At der også er indgået en aftale mellem Baerbock og daværende udenrigsminister, har jeg ikke tidligere hørt om, og det ærgrer mig i den forbindelse, at der i handleplanen ikke indgår punktet undervisning.

Jeg havde dog håbet på, at du i din status ville kunne henvise til, hvorledes det forholder sig med det forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en ny Tysklandsstrategi, som et flertal i europaudvalget (V, DF, SF, EL, RV, KF og KD) fremsatte 24-06-2021med henblik på, at Danmark bør styrke sit forhold til Tyskland på en række områder, herunder inden for kultur, sprog, turisme og handel.

Jeg er informeret om, at såvel Undervisningsministeriet som Udviklings- og Forskningsministeriet har arbejdet med forslaget, og at det er endt i Udenrigsministeriet. Det er rent faktisk behandling og konkretisering af netop Tysklandsstrategien, jeg gerne vil informeres om, idet det helt konkret indeholder forslag om uddannelse af sprogundervisere i tysk.

Jeg håber meget, at du kan formidle mig status på dette papir”.

Her står sagen så nu

Skulle det ende med, at regeringen vil offentliggøre den Tysklandsstrategi, jeg efterlyser, informerer jeg gerne i tyskbloggen her.