Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Skal man le eller græde?

Tålmodighed er en dyd, siges det. Den er sat på prøve, senest i tilfældet regeringens Tysklandsstrategi. Det belyses i denne blog gennem bl.a. spørgsmål fra formand for Folketingets Europaudvalg og svar fra udenrigsminister Jeppe Kofod.

Publiceret Senest opdateret

Jeg har i tidligere blogindlæg givet udtryk for min utålmodighed, hvad angår en Tysklandsstrategi fra regeringen. Jeg er ikke den eneste, der er utålmodig. Den 23. februar 2022 efterlyser Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) i et åbent brev til Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, Uddannelses- og forskningsminister Jeppe Petersen, Udenrigsminister Jeppe Kofod, Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg og Forsknings- og Uddannelsesudvalg en Tysklandsstrategi: https://www.folkeskolen.dk/1889065/tysklandsstrategi-er-godt-saa-nu-mangler-handling-blot

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Spørgsmål

Også politikerne er utålmodige. Den 7. februar 2022 stiller Eva Kjer Hansen (V), formand for Folketingets Europaudvalg, spørgsmål til udenrigsministeren: ”Ministeren bedes redegøre for, hvad status er for arbejdet med den Tysklandsstrategi, som et flertal pålagde regeringen at udarbejde under behandlingen af beslutningsforslag B 85 (folketingsåret 2020-21). Herunder bedes ministeren redegøre for, hvor langt man er i udarbejdelsen, og hvornår regeringen forventer at fremlægge strategien.”

Baggrund for utålmodigheden skal findes i, at Folketingets Europaudvalg den 24. juni 2021 afgav beretning over beslutningsforslag B85: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/beslutningsforslag/b85/20201_b85_beretning.pdf

Det fremgår heraf bl.a., at ”Et flertal i udvalget (V, DF, SF, EL, RV, KF og KD) er enig om, at Danmark bør styrke sit forhold til Tyskland på en række områder, herunder inden for kultur, sprog, turisme og handel.

Flertallet i udvalget ser et behov for yderligere indsatser, der kan bidrage til at styrke båndene mellem Danmark og Tyskland. Nye indsatser bør være konkrete og langsigte‐ de. Indsatserne bør tilrettelægges gennem en åben dialog med tyske partnere, hvor det er relevant, for at sikre tysk støtte, hvilket vil øge indsatsernes gennemslagskraft.”

Om tysk som undervisningsfag hedder det bl.a.: ”Flertallet i udvalget pålægger regeringen at udarbejde en strategi for styrkelse af det tyske sprog i Danmark gennem hele uddannelsessystemet. Regeringen opfordres til at undersøge muligheden for at styrke den sproglige og kulturelle opkvalificering af tysklærerne. Det kunne være via temadage og læringsmoduler om tysk sprog, kultur og samfund, ligesom regeringen opfordres til at afsøge, om et samarbejde med Goethe-Instituttet kan bidrage såvel indholdsmæssigt som finansieringsmæssigt til at udbrede indsatsen.”

Der er derfor en forståelig utålmodighed at spore.

Svar

Udenrigsminister Jeppe Kofod svarer den 14. februar 2022 Eva Kjer Hansen således:

"Regeringen prioriterer samarbejdet med Tyskland højt. Jeg er derfor glad for den store enighed mellem regeringen og Folketinget om betydningen af fortsat at udvikle det dansk-tyske forhold, som behandlingen af beslutningsforslag B85 viste.

Som det fremgår af de politiske bemærkninger til beretningen over B85, er partierne på tværs af Folketinget enige om, at en fremadrettet forstærket indsats bør tilrettelægges gennem en åben dialog med tyske partnere. I forbindelse med min første samtale med den nye tyske udenrigsminister i december blev det derfor på dansk initiativ aftalt at lave en fælles dansk- tysk plan, der skal styrke samarbejdet mellem Danmark og Tyskland i fremtiden på en række forskellige områder. Det konkrete tidsperspektiv for planen afhænger af den videre dialog med den tyske regering. Jeg vil gerne holde Europaudvalget orienteret om arbejdet.

For så vidt angår sprogområdet, fremgår det af de politiske bemærkninger til beretningen over B85, at et flertal ønsker en strategi for styrkelse af det tyske sprog gennem hele uddannelsessystemet. Uddannelses- og Forskningsministeriet har i den forbindelse oplyst, at der allerede er afsat midler på det videregående uddannelsesområde. I slutningen af 2021 afsatte uddannelses- og forskningsministeren sammen med alle Folketingets partier 40 mio. kr. til at styrke de studerendes sproglige kompetencer i tysk og fransk. Midlerne skal blandt andet understøtte, at studerende på tysk- og franskuddannelserne på universiteterne samt lærerstuderende med undervisningsfag i tysk eller fransk får styrket deres praktiske sprogfærdigheder. Jeg vil henvise til de ressortansvarlige ministre for evt. yderligere spørgsmål til arbejdet med at fremme tysk i det danske uddannelsessystem.”

Vi står med andre ord tilbage med en forventning om, at der sker en udvikling hen imod regeringens Tysklandsstrategi via Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil eller Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Skal udviklingen vendes, så tysk igen bliver et fag af betydning, skal der handling til nu!