Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Formål for og med tysk

Som bekendt har Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen afholdt en række fagmøder landet over til fagmøder med det formål at understøtte skolernes og kommunernes arbejde med at udvikle den pædagogiske og faglige kvalitet i undervisningen. På møderne har folkeskolens og fagenes formål været centralt. I bloggen forholder jeg mig til indhold og fagets formål.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Om møderne og baggrundsmateriale

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Det har været interessant at iagttage, at de forskellige foreninger har været fælles om at samle lærerne om de øgede frihedsgra­der i Fælles Mål samt introduktionen til de nye læseplaner og undervisningsvejledninger i fagene.

Der er blevet udarbejdet spørgsmål og forslag til drøftelser, hvor såvel den kommunale forvaltning, skoleledelse og lærere har kunnet blive klogere. Der er blevet udarbejdet dialogkort og materialer, der kan understøtte de nødvendige drøftelser. PowerPoint fra oplæg, dialogkort og øvrigt materiale kan findes på følgende link: https://emu.dk/grundskole/ledelse/professionelle-laeringsfaellesskaber/faelles-mal-og-dialog-om-udvikling-af

Lad os håbe, at alt baggrundsmateriale også vil føre til større samarbejde i skolens fagteams og at lærerne vil kunne få mulighed for at deltage i de faglige inspirationskurser, der løbende tilbydes i de faglige foreninger og på undervisningsmiddelcentrene rundt i landet.

Formålet med fagmøderne

Formålet med fagmøderne rundt i landet har blandt andet været at sikre, at skolerne kender til og anvender de nye læseplaner og undervisningsvejledninger i fagene.

Folkeskolens formål og fagenes formål har derfor også stået centralt både i introduktion og i workshops.

På den baggrund opfordrer jeg derfor i denne blog til at læse formålet for faget tysk.

Formålet for tysk

Eleverne skal udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed og fremmedsprogs­ indlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder. 

Stk. 2. Gennem oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken skal elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre fremmes. Eleverne skal herved få tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling. 

Stk. 3. Faget tysk skal give eleverne grundlæggende viden om kultur­ og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse. 

Fælles mål

I faghæfte for tysk 2019 beskrives under afsnittet ”Fælles Mål” også formålet for tysk og efterfølgende uddybes, hvad der ligger bag formålet.

Test dig selv

I nedenstående tekst er udeladt 10 væsentlige ord. Prøv at læse teksten og noter, hvilke ord du mener, der er udeladt.

Facit findes i bilaget under dette blogindlæg. God fornøjelse.

Det overordnede formål med faget tysk er, at eleverne skal lære at (1) på tysk samt udvikle deres (2) forståelse. Undervisningen arbejder med at bygge bro mellem (3) og fællesskaber med respekt for mangfoldighed og (4). Sprog­faget tysk åbner op for nye og større horisonter i en (5), multikulturel verden og har på denne måde en (6) funktion. 

Undervisningen skal give eleverne lyst til og mod på at bruge sproget i forskellige situatio­ner, og den skal tilrettelægges, så eleverne gennem (7) deltagelse opnår tillid til egne sproglige evner. 

Fagets formål bidrager til folkeskolens overordnede formål ved at arbejde med og give eleverne forståelse for egne og andres (8). Igennem dette arbejde fremmes elevernes alsidige udvikling, ligesom deres omverdensforståelse nuanceres, og på denne måde er faget med til at kvalificere elevernes deltagelse og medansvar i et (9) samfund. Faget bidrager desuden med at forberede eleverne til videre (10).