Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Ét fremmedsprog er ikke nok!

Ved flere lejligheder er nødvendigheden af at kunne mere end ét sprog ud over sit modersmål blevet drøftet. Professor Per Øhrgaard har ved flere lejligheder understreget, at engelsk ikke er nok, og direktør for Tænketanken Europa Løkke Friis har påpeget ”Mit Englisch kommt man durch – mit Deutsch kommt man weiter”.

Publiceret

Senest er flersprogetheds betydning blevet drøftet i Europarådets regie.

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

På et møde mellem EU-ministrenes stedfortrædere den 2. februar 2022 blev der opfordret til, at medlemslandene gjorde sig klart, at ét fremmedsprog ikke er nok. Flersprogethed er nødvendig, når der er tale om interkulturel uddannelse.

Sprogundervisningen skal sættes på den politiske dagsorden. Det er Europarådets anbefaling, når der tales om flersprogetheds betydning i sammenhæng med interkulturel undervisning.

Anbefalingen skal ses med baggrund i udviklingstendenser, der bekymrer Europarådet.

Nogle lande mener, at ét fremmedsprog er nok, og det mener Europarådet ikke.

I erklæringen understreges vigtigheden af kognitive, sproglige og sociale fordele ved at lære flere sprog, og der gøres opmærksom på, at det at kunne flere sprog udvider de interkulturelle kompetencer, der igen bidrager til uddannelsessucces og til samfundsmæssig integration, herunder evnen til at vurdere og formulere de argumenter og meninger, der er afgørende for at leve i et demokrati.

Europarådets mål er at opnå en større enhed mellem dets medlemsstater, og at dette mål især kan imødekommes ved at vedtage fælles handlinger inden for uddannelse og kultur.Til Europarådets anbefaling knyttes en række punkter, hvoraf jeg vil fremhæve et par stykker.Det anbefales de enkelte landes regeringer at tilskynde skoleledere og undervisere til at hilse en sproglig og kulturel mangfoldighed velkommen, idet den fremmer sprogindlæring og kulturel mangfoldighed. Uddannelsesinstitutioner opfordres til at fokusere på en pædagogik, der fremmer inkluderende flersprogethed og interkulturel undervisning. Anbefalingerne kan i deres helhed læses her:

Recommendation to member states on the importance of plurilingual and intercultural education for democratic culture

I Danmark kunne regeringen passende komme i arbejdstøjet, hvad angår den lovede Tysklandsstrategi.