Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

24 elever består Det Tyske Sprogdiplom

I Tønder kommune har resultatet af den tidlige sprogundervisning nu medført, at interesserede elever har mulighed for at blive eksamineret med henblik på at få Det Tyske Sprogdiplom - Deutsches Sprachdiplom – A2 (DSD). I bloggen refereres til udviklingen i Tønder, og elever udtrykker sig om deres indtryk af faget og deres deltagelse i eksaminationen med henblik på diplomet.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tysk i Tønder kommune

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

I Tønder kommune har man siden august 2015 haft tyskundervisning fra 0. klasse. I forbindelse hermed udarbejdede man en læseplan i samarbejde med Aabenraa kommune, der indførte tysk fra 3. klasse.  Udarbejdelsen blev understøttet af undervisningsministeriets læringskonsulent i tysk. Læseplanen er bygget op omkring kompetencemål, færdigheds- og vidensmål og ligner dermed planen for den obligatoriske tyskundervisning i folkeskolen.

Som en konsekvens af den tidlige undervisning søgte Tønder kommune undervisningsministeriet om tilladelse til at indføre en obligatorisk mundtlig prøve, der kan dokumentere, at elevernes udbytte kan stå mål med indsatsen. Den skriftlige prøve afvikles i overensstemmelse med ministeriets prøveplan. Tilladelsen blev dengang givet for en treårig periode og er siden blevet forlænget til 2023.

Børne- og skoleforvaltningen har fra starten understøttet skolerne i arbejdet med at nå målene. Der er uddannet undervisningsvejledere på kommunens skoler, og der er afholdt en række pædagogisk faglige kurser for lærerne.

Timer

Eleverne har fra 0. klasse tematisk undervisning i tysk svarende til 30 timer om året i de første tre år. På 3. – 4. årgang har eleverne én lektion tysk om ugen, og i 5. og 6. klasse har eleverne en ekstra lektion ud over det vejledende timetal. Udskolingseleverne følger det vejledende timetal. De ekstra timer til tysk er taget fra den understøttende undervisning.

Efter 2023 vil projektet med tidligt tysk og udbyttet heraf, via blandt andet resultaterne af de mundtlige prøver, blive gjort op og evalueret.

Effekten 

Den tidlige undervisning har allerede haft effekt. Ikke blot er eleverne begejstrede. Det er forældre og politikere også.

Det fik for få år siden lærer og vejleder Lilian Jensen på Løgum Kloster skole til at give interesserede elever mulighed for at opnå et Goethe Zertifikat. Denne ordning stod på i tre år. Siden er der i samarbejde med lærere på Tønder STX givet mulighed for at tage Deutsches Sprachdiplom – A2 (DSD) A2 henviser til xxx. Første år bestod 6 elever. I år er tallet oppe på 26.

Samarbejdet mellem grundskole og gymnasium har været understøttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog med henblik på at få eleverne til at vælge tysk på ungdomsuddannelserne.

Lilian Jensen underbygger ovenstående: ”For 5 år siden havde jeg et valghold, der hed Goethe tysk. Dette valghold opstod, fordi vi i Tønder kommune begyndte på tidligt tysk. Vi ville på vores skole gerne gøre noget for de elever, der var særlig gode til tysk, eller havde en særlig interesse for tysk.  Maj 2016 havde vi så 6 elever til eksamen, og de fik alle et flot Goethe Zertifikat. Valgholdet blev en del af vores faste tilbud, og der var en voksende interesse for faget. Vi havde et godt samarbejde med Tønder gymnasium, som kører med DSD Deutsches Sprachdiplom. Formålet var, at eleverne skulle se/opleve, at tysk på gymnasiet ikke er så meget sværere end i folkeskolen. I skoleåret 2019 var der ikke længere plads til et valgfag, som hed tysk på skemaet. Det skyldtes blandt andet, at den nye praktisk musiske eksamen også skulle have plads. Jeg havde da gennem samarbejdet med Tønder gymnasium en god viden om DSD, og i samarbejde med tysklærerne fra Tønder gymnasium fik vi lov til at tilbyde DSD-A2 til vores elever”

Hvad er Deutsches Sprachdiplom (DSD)?

DSD er et tilbud, som ligger under Bundesverwaltungsamt, Zentralstelle für Auslandsschulwessen. Interesserede tysklærere kan læse nærmere her. 

https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Deutsch-lernen/DSD/dsd_node.html

Jeg henviser endvidere til publikationen ”Deutsches Sprachdiplom” der kan downloades under denne artikel.

Selve eksamen omfatter følgende områder:

Læseforståelse, lytteforståelse, skriftlig kommunikation og mundtlig kommunikation.

Lytteteksten er på ca. 30 min. Den indeholder 6 korte lyttesekvenser/"Lyttescener”, eksempelvis et interview og en oplevet beretning. 

Til læseteksten er afsat 45 min indeholdende 6 ”Kurztexte” med blandt andet korte informationer, annoncer, informative sagtekster og en berettende tekst.

Den skriftlige del er på 45 min. Besvarelsen skal være håndskrevet, hvilket ofte medfører nogle udfordringer, når der skal bedømmes. Der stilles ikke krav til antal ord, men der er fire punkter, der skal besvares. 

Den mundtlige del består af 7- 8 minutters dialog om hverdagssituationer, eksempelvis: Was machst du am Wochenende? Was ist dein Hobby? Wie kommst du zur Schule? Herpå følger en ca. 3 minutters kort dialog, hvorpå der er en ca. 3 minutters kort monologisk fremførsel af et forberedt tema. Her har rigtig mange af eleverne valgt at fortælle om deres fritid, håndbold, fodbold, arbejde mm. 

Som afslutning 3 – 4 minutter - stiller lærer/censor nogle enkelte tematiske spørgsmål. Spørgsmålene er så åbne, at eleven får mulighed for at vise sin fri samtalefærdighed.

I alle dele af prøven er det muligt at opnå 20 point, eleverne skal opnå 12 point i hver del for at bestå. Det er også muligt kun at bestå en af de fire dele. 

Uddrag af Den fælleseuropæiske referenceramme, niveau A2, der danner kravsspecifikation.

Læse:  Kan forstå korte, simple tekster om kendte emner af konkret art, som består af højfrekvent hverdags- og jobrelateret sprog.

Lytte: Kan forstå vendinger og udtryk, der relaterer sig til det mest umiddelbart påtrængende (f.eks. meget basale personlige og familiemæssige informationer, indkøb, lokal geografi, beskæftigelse), forudsat at det, der bliver sagt, er artikuleret tydeligt og langsomt.

Skrive: Kan skrive en række enkle udtryk og sætninger, der er knyttet sammen med enkle forbindere som 'og', 'men' og 'fordi'.

Tale: Kan give en enkel beskrivelse og præsentation af personer, leve- og arbejdsforhold, daglige rutiner, hvad man kan lide, og hvad man ikke bryder sig om osv. som en kort række af enkle udtryk og sætninger, der er sat sammen til en liste.

Elevreaktioner

Jeg havde lejlighed til at snakke med to elever Signe og Troels (foto øverst), der begge havde aflagt prøven:

Troels og Signe, hvorfor har I valgt at tage tysk sprogdiplom?

Troels: Jeg tænkte, nu var chancen der, og det ville være nyttigt for mig, hvis jeg skal arbejde i en butik.

Signe: Det var en god mulighed for at vise, hvad man kan. Jeg har haft arbejde på en cafe på Rømø og ved, at det er en fordel at kunne tysk, og med DSD har jeg et bevis på, at jeg godt kan.

Hvordan oplevede I selve prøven?

Signe: Stille og roligt.

Troels: Der var ikke meget stress på. Meget afslappet.

Hvordan ser I på faget tysk?

Troels: Det er et godt fag, og det er ikke så svært. Det har været nemt at lære. Jeg har haft tysk fra 4. klasse. Jeg tror helt sikkert, at det har været en fordel med tysk så tidligt. Vi har haft længere tid til at forstå sproget og få fat i, hvordan man udtaler tingene.

Signe: Vi har lært sproget ved at bruge det, fået nogle metoder til, hvordan man skal lære det.

Vil I vælge tysk i forbindelse med jeres ungdomsuddannelse på gymnasiet eller på handelsskolen?

Signe: Det vil jeg helt bestemt gøre. Jeg vil gerne komme videre. Jeg ved, at mine forældre er kede af, at de ikke kan bruge tysk mere, end de kan.

Troels: Det er helt sikkert min plan, at jeg skal vælge tysk fremover.

Kort og godt har det været en fornøjelse at opleve eleverne tage imod muligheden for at teste sig i tysk.

Jeg håber, at bloggen her kan give tyskkolleger rundt i landet mod på at tage ideen op, så deres elever kan få højnet motivationen for at lære tysk.