Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Tidlig tysk nu også i Aalborg Kommune!

På Vestbjerg Skole i Aalborg kommune har lærer Steen Amundsen lagt sig i selen for, at skolen indfører tysk allerede fra 3. klassetrin. Det indebærer, at alle skolens 3. og 4. klasseselever fra skoleåret 2019 - 2020 vil blive undervist i tysk fra og med 3. klassetrin.  Ansøgningen blev efter skoleforvaltningens indstilling godkendt af kommunens skoleudvalg. Hvordan det er kommet så vidt, kan læses i denne blog.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Elever fra Vestbjerg Skole (Foto: Vestbjerg Skole)

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Ansøgning til kommunen

Efter at forslaget blev udarbejdet af skolens tysklærere bl.a. med støtte fra skoleleder Torben Jensen og med skoleforvaltningens konsulent, Ann Katrine Stendahl Rannestad, blev det forskriftsmæssigt forelagt skolebestyrelsen, der enstemmigt tilsluttede sig forslaget. Skolebestyrelsen lagde vægt på de begrundelser tysklærergruppen med lærer Steen Ammundsen som primus motor fremlagde.

Timerne finansieres af timer fra den understøttende undervisning, som vi også kender det fra forsøgene i de sønderjyske kommuner Tønder, Aabenraa og Sønderborg. 

Kommunen begrunder sin tilladelse til undervisn ing i tysk fra 3. og 4. klasse således: ”Vestbjerg Skole har i mange år haft et internationalt udsyn, og har deltaget i internationale og tværkulturelle projekter (Uganda, Kina, Holland), hvor det har været vigtigt at kunne begå sig på engelsk. 

Implementering af tidlig tysk ligger således som en naturlig forlængelse af skolens internationale profil. Skolen ønsker med udgangspunkt i de positive erfaringer fra Sønderjylland at udbyde tysk fra 3. klassetrin på Vestbjerg Skole fra skoleåret 2019-2020. 

Der gives 30 klokketimer fra understøttende undervisning på begge klassetrin svarende til én ugentlig lektion. Tysklærere varetager undervisningen. Vestbjerg Skole tager udgangspunkt i fagformål, kompetenceområder, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder samt læseplan fra Sønderborg Kommunes fælles mål til tysk fra 1. – 4. klasse. 

Det er muligt at tilbyde den ønskede tyskundervisning indenfor de gældende regler i folkeskoleloven – herunder kravene til timetal og understøttende undervisning”.

Det kan på alle måder kun betragtes som en styrkelse af faget tysk, at de indlysende fordele, der er ved at indføre vort nabosprog i det sønderjyske nu også breder sig mod nord. Det er væsentligt, at det fremadrettet kan sprede sig som ringe i vandet, så tysk efterhånden når den placering, det er berettiget til.

Kulturelt udsyn

Skolen lægger i sin ansøgning vægt på vigtigheden af kulturelt udsyn og henviser bl.a. til Alexander Von Oettingen, prorektor, dr. pæd, UC Syd, der ved en konference i de sydjyske kommuner i oktober 2018, hvor tidlig tysk blev behandlet, blandt andet argumenterede således:

”Skolen sætter den nære og fjerne verden på begreber, så den kan læres og kommunikeres. I skolen lærer elever at give sprogligt udtryk for deres erfaringer, stemninger, erkendelser og interesser. Skolen er sproglig og læringen er sprogligt medieret. Men også sproget i sig selv kan blive til genstand for undervisningen. Det er det fantastiske ved skolen. Den underviser ikke kun gennem eller ved hjælp af sprog og samtale, men den underviser også i og om sprog. Den gør sproget til genstand, fordi elever ikke kun skal lære at sprogliggøre deres verden, men de skal også lære, hvad sprog er for et fænomen. 

Tidlig Tysk er et fantastisk projekt, fordi projektet rummer begge forhold. Man underviser med tysk og i tysk for at lære eleverne at tolke deres nære og fjerne verden gennem det tyske sprog”. 

Alexander Von Oettingens indlæg blev efterfølgende den 6.10.2018 bragt på folkeskolen.dk under overskriften ”Få hele verden én gang til”og kan i sin helhed læses her: https://www.folkeskolen.dk/643848/at-faa-hele-verden-en-gang-til

I samme forbindelse skrev jeg et indlæg ”Begyndertysk ist klasse!” https://www.folkeskolen.dk/643882/begyndertysk-ist-klasse, hvor jeg afslutningsvis udtrykte ønske om, at tidligere tysk ville brede sig til det øvrige Danmark. Herligt, at der nu er taget hul på problematikken i Aalborg Kommune.

Dannelsesbegrebet

Ud over det kulturelle aspekt henvises der også til dannelsesbegrebet, hvor Alexander Von Oettingen blandt andet udtrykker sig således: ”Hvorfor skal vi lære tysk? Fordi vi med det andet sprog får ´hele verden foræret én gang til´. Alle vores erfaringer – personlige som fælles erfaringer – bliver genintroduceret, men nu med et andet sprog. Nu på tysk. De sange vi synger, de følelser vi giver udtryk for, de stemninger vi fornemmer, de forklaringer og analyser vi formulerer – kommer én gang til, men nu på tysk. 

Sikke en mulighed sproget giver. Sikke en dannelsesfaktor sproget er og så endda tidligt”

Udvidelse af sproglig og kulturel horisont

I ansøgningen refereres der endvidere til professor Per Øhrgaard, der i magasinet ”Grænsen” nr. 5 oktober 2016 blandt andet udtrykker:  ”Danske unge skal altså ikke lære tysk for at styrke handelsbalancen. De skal lære tysk og alt muligt andet for deres egen skyld. For at udvide deres sproglige og kulturelle horisont.At de så ad åre kan bruge det tyske sprog i forskellige sammenhænge, herunder i erhvervslivet, er en anden sag”. 

Regeringens sprogstrategi

Endelig henvises der i ansøgningen om tidligere tysk til regeringens strategi for Tyskland fra februar 2016, hvori det blandt andet præciseres: ”Kendskab til Tyskland og tysk sprog er vigtigt for at få succes på det store tyske marked. Bedre tyskkundskaber i den danske eksportsektor vil kunne styrke dansk samhandel med Tyskland. Tysklandsstrategien omfatter derfor også nye tiltag rettet mod den danske undervisningssektor med sigte på at styrke sprogkompetencer i tysk såvel som udvekslingsforløb og erhvervspraktikordninger, der kan øge kendskabet til Tyskland og tysk sprog”. 

”Regeringens strategi for Tyskland” kan i sin helhed læses her: http://www.stm.dk/multimedia/Tysklandsstrategi.pdf

Man kan kun håbe, at de nye tiltag på Vestbjerg Skole i Aalborg kommune vil kunne brede sig til mange andre skoler i Danmark. Det ville da være helt oplagt, at de sydsjællandske skoler og skoler på Lolland og Falster og på Sydfyn tog initiativet fra Aalborg op og fik sat skub i nabosprogsundervisningen.

Yderligere inspiration kan for alle skoler i hele Danmark findes i Vestbjerg Skoles ansøgning, der bringes som bilag til dette indlæg. 

Det bliver under alle omstændigheder spændende at følge udviklingen i det nordjyske.