Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Tysk får et puf i ryggen!

A.P. Møllerfonden har bevilget fire millioner kroner til tidlig tysk i de tre sønderjyske kommuner Tønder, Aabenraa og Sønderborg. Kommunerne har siden 2015 undervist fra 0. og 3. klasse i tysk og får nu et ekstra skub i ryggen til at komme videre.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foto: Aabenraa Kommune/Lasse Hyldager

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Sidst jeg skrev om de sønderjyske kommuners udvikling af faget tysk var i et indlæg med overskriften ”Begyndertysk ist klasse!”, [https://www.folkeskolen.dk/643882/begyndertysk-ist-klasse] efter at der den 2. oktober 2018 på UC Syd blev afholdt en konference, hvor de hidtidige erfaringer med tidlig tysk blev samlet op af kvalificerede oplægsholdere. 

Ny bevilling

Arbejdet med tidlig tysk har tilsyneladende vakt genklang, idet der nu fra ”A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal” fra skoleåret 2019/2020 igen er bevilget penge til et treårigt projekt med henblik på styrkelse af tidlig tysk i Aabenraa, Sønderborg og Tønder kommuner.

Pengene skal i første omgang benyttes til, at UC Syd skal efteruddanne lærere i de tre kommuner, så deres tyskkundskaber styrkes og således, at den indsats, der er sket til dato, videreudvikler indsatsen for tidlig tysk.

Tidligere har kommunerne hver især defineret den enkelte kommunes mål med tidlig tysk: Tønder Kommune har en målsætning om, at elever ved 9. klasses afgangsprøver i 2025 opnår et karaktergennemsnit i faget tysk minimum på niveau med karaktergennemsnittet for engelsk.

Det langsigtede effektmål i Sønderborg Kommune er, at eleverne er i stand til at producere længere skriftlige redegørelser, indgå i autentiske samtaler og holde oplæg på et nuanceret sprog om et udvalgt emne. Det er også et effektmål, at et øget antal elever vælger tysk som fortsættersprog på ungdomsuddannelserne.

Aabenraa Kommune har et mål om, at karaktergennemsnittet ved 9. klasses afgangsprøve i tysk mundtlig i 2022 kommer op på et gennemsnit på minimum 7,75.

Problematikken omkring tidlig tysk er tidligere blevet belyst i indlægget ”Tysk er ikke et fremmedsprog, det er et nabosprog – om tyskundervisningen i Tønder kommune”, og interesserede kan her følge, hvad der blandt andet er sket tidligere for faget:https://www.folkeskolen.dk/631818/tysk-er-ikke-et-fremmedsprog--det-er-et-nabosprog-om-tyskundervisningen-i-toender-kommune.

Politisk opbakning

Det er altid en forudsætning, at der er politisk opbakning til udviklingsprojekter, og Kim Printz Ringbæk, formand for Børne- og Skoleudvalget i Tønder Kommune, udtaler:  ”Når man allerede starter med tysk i 0. klasse, som man gør i Tønder, så betyder det, at børnene kan mere tysk, når de kommer i udskolingen, end hvis de var startet i 5. klasse, som man gør andre steder i landet. Derfor var det vigtigt for os også at sikre efteruddannelse til lærerne i udskolingen”, og henviser til, at det er lærere fra 0. til 9. klasse i de tre kommuner, der vil få efteruddannelse i tyskfaget.

Den store bevilling skal imidlertid ikke kun gå til lærernes videreuddannelse. Der skal også udvikles såvel nye læremidler, der kan styrke begynderundervisningen, som udvikles materiale til evaluering.

Lad ideen brede sig

Det er naturligvis enormt vigtigt for faget tysk, at der fokuseres på tidlig sprogstart i nabosproget tysk. At det sker i de sønderjyske kommuner, er vel kun naturligt. Lige så vigtigt er det imidlertid, at erfaringerne fra Syddanmark udbredes, så tysk forhåbentlig hen ad vejen kan blive det naturlige andet fremmedsprog i hele landet med tidligere tyskundervisning til følge.