Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Begyndertysk ist klasse!

Den 2.oktober afholdtes på UC syd en konference om begyndertysk ud fra de erfaringer, der er indhøstet i Sønderborg, Åbenrå og Tønder kommuner, hvor der er undervist fra 0 og 3. klasse i tysk siden 2015. Konklusionen på konferencen, der behandles i selve oplægget, er, at begyndertysk er alle tiders og et tiltag, der er værd at beskæftige sig med :  ”Anfängerdeutsch ist klasse!”

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

#

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Kommunale tiltag

Indledningsvist var de enkelte kommuner repræsenteret ved skoleforvaltningen, politikere og en skoleleder.

Politikerne påpegede, at der fra starten af 2015 var politisk opbakning til, at tyskundervisningen skulle styrkes i folkeskolen, og for at have et klart sigte blev der indgået et budgetforlig, der kunne sikre dette i regnskabsårene foreløbigt for 2016 – 2019. Gennem grundig forældreinformation blev der skabt lydhørhed og forståelse for den tidlige sprogundervisnings betydning, og i dag er langt de fleste forældre begejstrede.

De tre kommuner indgik et samarbejde om udarbejdelse af vejledende læseplaner gældende fra 0. – 4. klasse. Vejledningerne er siden blevet godkendt af Undervisningsministeriet.

”Global House” i Sønderborg Kommune tog sammen med tysklærerne opfordringen op, og gennem kurser og fælles arbejde blev der fremstillet materiale og lærervejledninger, der med fordel kan benyttes på begyndertrinnet.

Sideløbende hermed blev der via læreruddannelsen ved UC Syd, uddannet undervisningsvejledere som koordinatorer og inspiratorer til tysk begynderundervisning.

Indtil nu har man kunnet konstatere, at den legende tilgang til faget med masser af sanglege, rim og remser, farver og tallege mv. har medført, at eleverne er på nogenlunde samme niveau i engelsk og tysk. Det kan fastslås, at tysklærerne er begejstrede for at få eleverne så tidligt, og at eleverne er glade for faget.

Det er en kendsgerning, at materialemængden, at elevernes kompetence efter 4. klasse, og at der er et ekstra fag i fagrækken i indskolingen, er en praktisk udfordring.

I Tønder kommune, der har tysk fra 0. klasse, har man tilmed ansøgt Undervisningsministeriet om en treårig periode, hvor alle elever ved afslutningen af 9. klasse gennemfører såvel den mundtlige som den skriftlige afgangsprøve.  Hensigten er efter en årrække at måle og sammenligne elevernes standpunkt med engelsk, så man også på den måde kan fastslå den tidlige undervisnings effekt.

Den tidlige tilgang er blevet økonomisk støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål.

Begynderdidaktik og Flersprogethed

Lektor i fremmedsprogsdidaktik ved Københavns Universitet Petra Daryai-Hansen gav et oplæg til, hvordan man tilrettelægger en tidlig sprogstart i tysk, hvor der også bliver taget hensyn til flersprogede kompetencer. Der blev i oplægget henvist til praksiserfaringer med den tidlige sprogstart.  Det kan i den sammenhæng anbefales at se nærmere på https://tidligeresprogstart.ku.dk/praksisanbefalinger/

Her kan ikke kun ses praksisanbefalinger for den tidlige sprogstart men også læses om flersprogethedsdidaktik, hvor der kobles mellem forskning og praksisviden. Under linket kan man også se en række eftertænksomme, men også ofte klare og morsomme udsagn fra elever, der har modtaget tidlig sprogundervisning. Endvidere en opsamling, hvorfra der kan skaffes information og baggrundsviden: https://tidligeresprogstart.ku.dk/litteraturopsamling/

Du kan i samme omgang besøge hjemmesiden www.tidligeresprogstart.ku.dk/tysk ,

hvor der kan hentes faglig inspiration og konkret hjælp til tilrettelagt undervisningsmateriale til tidlig tysk.

Læs evt. også blogindlægget: ”Hensigten helliger midlet” fra 21. maj 2018, der refererer til kurset: ”Tidligere sprogstart – ny begynderdidaktik”

Lærerkompetencer i tysk 0.-4. klasse

Lektor ved læreruddannelsen, Haderslev, UC SYD præsenterede et casestudie af undervisningen i tidlig tysk i Aabenraa og Tønder Kommuner, med henblik på at belyse lærerkompetencer hos de faglige tyskvejledere, lærere og pædagoger, der har gennemgået en uddannelse og kompetenceudviklingsforløb for undervisere i tidlig tysk.

Karen Aarøe stillede blandt andet spørgsmålet: ”Hvad skaber effektiv succes i tidlig sprogstart i tysk?” og refererede til Europa-kommissionens anbefalinger:

Læreren bør være specialuddannet. - Imitation gennem fx sange, rim og remser. -I spontan leg øver børn funktioner i sproglig form og betydning, narrativer/historiefortælling fremmer interaktiv læring, lytte og talefærdighed. - Motivation via kombination af leg, intellektuel udfordring og egne succesoplevelser. - Maksimere berøring med målsproget.

Karen Aarøe belyste herpå sin undersøgelse af, hvorledes lærerne oplever indgang til tidlig tysk i grænselandet og de udfordringer, lærerne står overfor og afsluttede med, hvilke afgørende lærerkompetencer og uddannelsesbehov der er for lærere, der skal undervise i den tidlige tyskundervisning.

Karen Aarøe refererede bl.a. til lærernes erfaringer med succesoplever hos eleverne: ”at de tør bruge sproget, at de genkender og forstår” – ”arbejde meget med sammenhænge, hvilke ord kender de allerede?” – ”at der skabes et trygt undervisningsmiljø” – ”lære dem chunks , for at de oplever, at de faktisk kan en masse tysk, hurtig succes sikrer motivationen” – ”lege, sange, bevægelse, remser, cooperativ learningstrukturer, visualisering” – ”at de tør at bruge sproget”,  for blot at nævne et par eksempler.

Workshops

Efter frokost var der mulighed for at deltage i to workshops ud af 6 mulige.

Jeg valgte: ”Læringsmål, processen omkring udarbejdelse af læringsmål”, hvor tre sønderjyske lærere Winnie Rieder, Jette Mathiesen og Kristine Jessen, der repræsenterede tre forskellige skoler med begejstring og engagement præsenterede og satte gruppen på arbejde med hovedtemaet, der udmøntedes i en række forslag til undervisningsforløb. Jeg vil i den sammenhæng stærkt anbefale tyskkolleger, der har lyst til at gøre en indsats på lokalt plan at anskaffe sig ”Tysk (tidligt) på skemaet” fra Aabenraa Kommune. Her findes ikke kun praktiske anvisninger, men også fakta om projektet, kompetencemål mv.

Min 2. Workshop blev ledet af Camilla Hansen PhD, projekt mindretalspædagogik , UC SYD. Oplægget tog udgangspunkt i nyere sprogteori og konkrete eksempler på gode og dårlige eksempler på sprogpædagogisk praksis.

Tre og tre vendtes en positiv problemstilling til en negativ problemstilling, hvor følgende punkter blev diskuteret:

Hvordan hindrer vi god sprogpædagogisk praksis? – Hvordan undertrykker vi børnenes lyst og nysgerrighed til at lære et nyt sprog? Hvad skal vi ikke tage højde for?

I plenum blev problematikkerne vendt positivt. Kort og godt en øvelse, der bør afprøves næste gang faggruppen for fremmedsprog er samlet på skolen.

At få hele verden én gang til!

Konferencen blev af sluttet af Alexander von Oettingen, prorektor ved UC Syd med indlægget: ”At få hele verden én gang til!”.

En bragende afslutning på konferencen om tidlig sprogstart. Folkeskolen.dk bringer den 6.10.2018 indlægget under https://www.folkeskolen.dk/643848/at -faa-hele-verden-en-gang-til

Nu mangler vi så blot, at initiativerne i Aabenraa, Tønder og Sønderborg skal brede sig mod nord!!