Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Grammatik eller…

Grammatik i den daglige tyskundervisning bliver ofte gjort til genstand for diskussion mellem kolleger. I nedenstående bliver der refereret til en sådan diskussion. Den bliver fulgt op af, hvad undervisningsvejledning for tysk siger om grammatikarbejdet og endelig gives der mulighed for gennem youtube at følge et grammatikprokekt til dørs, der bygger på en række videoer, der dækker niveauerne A1/A2 til B2/C1. Niveauerne henviser til den europæiske referenceramme for sprog. Ulrikke, der står bag programmerne har specialiseret sig i at gøre grammatikken synlig ved hjælp af farver og billeder.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Diskussion på de sociale medier

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

På de sociale medier Facebook-Tysklærerforeningen for grundskolen og Facebook-Faglig sparring for tysklærere og ikke mindst i læringskonsulentens konference på skolekom, føres der ofte livlige diskussioner om brug af grammatikken i tyskundervisningen.

Sidst har der været en debat om brug af datidsformen, og her fik diskussionen følgende ord med på vejen af læringskonsulent for fremmedsprog i undervisningsministeriet (tysk) Lene Laursen: ”Der stilles en række spørgsmål angående indholdet i fælles mål for faget tysk. Herunder hvorvidt datidsformen og forholdsordsledstyrelserne ikke længere indgår i Fælles Mål. Derudover stilles der spørgsmål til bedømmelsen i forhold til datidsformerne. 

Da forenklede Fælles Mål og den dertilhørende læseplan blev udgivet i 2014, blev der truffet det valg, at der under 2. trinforløb, skriftlig kommunikation, sprogligt fokus bl.a. står: Derfor er der focus på ordklasser, kongruens, de vigtigste verbalformer, præpositionernes betydning og leddenes rækkefølge… (og længere nede i afsnittet) de mest anvendte verbers bøjning i nutid/præsens og førnutid/perfektum. I læseplanen til 10. klasse står der: Der er fokus på ordbogsopslag, ordklasser, kongruens, præpositionernes anvendelse og leddenes rækkefølge. Og længere nede i afsnittet Verbernes bøjning i nutid/præsens, førnutid/perfektum og datid/præteritum.

Læseplanen angiver minimumskravene til hvad undervisningen skal indeholde. I 9. klasse er det således et krav, at eleverne bliver undervist i, hvad de forskellige præpositioner betyder, hvor man i 10. klasse også skal undervises i, hvilket kasus de styrer. I 9. klasse skal man kunne de to tider nutid og førnutid, hvor man i 10. også skal kunne datid. Når opgavekommissionen laver FP9 og FP10 bruger de ovenstående som rettesnor for, hvilke krav de kan stille. 

Som underviser har man naturligvis alle muligheder for at undervise i stof, der ligger ud over læseplanen, og belønne eleverne for at honorere de krav, man selv stiller”. 

Freudenstein

Lene Laursen følger dermed op på, hvad Professor Freudenstein allerede i 1992 udtalte om grammatik og indlæring af fremmedsprog: ”Eigentlich sollte es sich ja inzwischen herumgesprochen haben, dass die Grammatik sehr viel weniger wichtig für die Kommunikation ist als die Kenntnis eines relevanten Wortschatzes. Ich kenne nicht eine einzige Gesprächssituation, die wegen grammatischer Unsicherheit oder Unkenntnis zusammengebrochen wäre, wohl aber sehr viele Fälle, wo Kommunikation wegen unbekannter Wörter nicht zustande kam.”

Når det så er sagt, er det op til den enkelte at vurdere, hvad og hvordan hun vil beskæftige sig med sprogindlæringen, så længe der leves op til de mål, der stilles for sproget.

Vejledning for Tysk i folkeskolen

I ”Vejledning for tysk” fra UVM udtrykkes det på side 10 således: ”Blandt fremmedsprogslærere er fokus på sprog, når det gælder emnet grammatik, ofte til debat. Argumenter i debatten bygger ikke altid på den viden, vi har om grammatik og grammatikformidling, men som regel på det sprogsyn, den enkelte lærer eksplicit eller implicit lader komme til udtryk i undervisningen. Med afsæt i læseplanen er der ingen tvivl om, at undervisningen i folkeskolen skal bygge på et kommunikativt, pragmatisk sprogsyn. Det betyder, at arbejdet med grammatik skal understøtte de kommunikative færdigheder og være en integreret del af den daglige undervisning. Grammatik skal altså ikke udøves som en selvstændig disciplin, som det praktiseres i et traditionelt gammelsprogligt syn på faget.”

Hvilken grammatik skal eleverne så lære og i hvilken rækkefølge?

På side 11 i ”Vejledning for tysk” hedder det videre: ”Hvilken grammatik skal eleverne så lære og i hvilken rækkefølge? Det korte svar på begge spørgsmål er, at de skal lære ”den nødvendige grammatik”. Det er op til læreren at udvælge de nødvendige grammatiske fænomener samt vælge en progression, der passer til eleverne. Det er ikke altid nok alene at holde sig til den progression, et læremiddel stiller til rådighed. I Profile Deutsch fra 2002 (Profile Deutsch 2002, Langenscheidt/ Berlin) har man forsøgt at omsætte grundtankerne fra den europæiske referenceramme for sprog (CEFR, ”Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen”, Langenscheidt/ Linz) til tyskfaget. Her giver man et bud på, hvilke grammatiske fænomener, der vil være passende på forskellige niveauer. Det understøtter desuden den tanke, at visse grammatiske fænomener læres i en bestemt rækkefølge, uafhængigt af alder eller sproglig baggrund. 

I grammatikformidlingen er det også vigtigt at tage udgangspunkt i det, eleverne allerede ved. De har kendskab til deres modersmål, de har kendskab til 1. fremmedsprog og evt. dansk som andetsprog. Man kan i undervisningen have god nytte af at arbejde med en sammenlignede grammatik. Fx kan man sammenligne syntaksen i en dansk ledsætning med syntaksen i en tysk ledsætning og på den måde gøre eleverne bevidste om, hvordan forskellige sproglige strukturer adskiller sig eller ligner tysk.”

Grammatik er ikke et enten eller, snarere et både og

Jeg er på youtube faldet over Ulrikes YouTube-Kanal: YouTube-Kanal von Ulrike

Her finder du et gratis og komplet grammatikkursus i form af videoer. Videoerne dækker niveauerne A1/A2 til B2/C1 og har dermed fokus på mere end folkeskolen. Niveauerne henviser til den europæiske referenceramme for sprog.

Ulrikke har specialiseret sig i at gøre grammatikken synlig ved hjælp af farver og billeder. Hun betoner, at forstår man først princippet bag grammatikreglerne, så går alt af sig selv.

Prøv engang dette link: https://www.youtube.c/LearnGermanToday så bliver du meget klogere på, hvad det hele går ud på.

Dette er ikke en endegyldig anbefaling af et grammatikprojekt. Der er i højere grad tale om at gøre opmærksom på, at her er der måske et sted, hvor man som tysklærer kan lade sig inspirere til arbejdet med grammatik i den daglige undervisning.

Variation giver mulighed for differentiering, og det har aldrig skadet elevernes indlæring.

God fornøjelse med Ulrike.