Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Hensigten helliger midlet

Den 15. maj 2018 deltog jeg i kurset ”Tidligere sprogstart – ny begynderdidaktik”, hvor 56 engagerede sproglærere – heraf 23 tysklærere deltog. Temadagen var arrangeret af Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen (KU og KP) i samarbejde med Københavns Kommune og Danmarks Lærerforening med Bevilling fra A.P.Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. Hensigten var klar: Sproglærerne skulle inspireres af Åse Bonde, DLF, Petra Daryai Hansen, Hanne Thomsen, Karoline Søgaard, Jette von Holst-Petersen, Annette Søndergaard Gregersen samt Saida Ben Si Mohan – og det blev vi! Hensigten helligede midlet.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

www.tidligeresprogstart.ku.dk

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Kort og godt kan det siges, at sproglærerne på www.tidligeresprogstart.ku.dk kan finde al den inspiration og baggrund derfor, der skal til for at tilrettelægge undervisningen i det første år af begynderundervisningen.

Indsæt Ill 1.

www.tidligeresprogstart.ku.dk/tysk

Interesserede tysklærere følger linket www.tidligeresprogstart.ku.dk/tysk og finder frem til Undervisningsmateriale til tidlig tysk, hvor Undervisningsforløbene er

- teoribaserede og afprøvede i praksis: de bygger på centrale praksisanbefalinger til den tidligere sprogstart

- nytænkende, men integrerer også gamle klassikere som sangen ”Kopf und Schulter, Knie und Fuß”: dette skyldes, at en del klassikere lever op til centrale praksisanbefalinger

- fleksible og skal tilpasses den enkelte klasse ud fra den enkelte lærers skøn: man kan fx udvide med yderligere egnede tekster inden for det samme emne eller øge sværhedsgraden af nogle af aktiviteterne, der ligger i forløbene. 

Indsæt ill 2

Det vil føre for vidt her at gå i detaljer, men den interesserede tysklærer finder her lærervejledning, spil, lege og meget mere, der direkte vil kunne benyttes som udgangspunkt for en kommunikativ og engagerende tyskundervisning, der på alle måder holder sig til forventningerne i den ”Europæiske referenceramme for sprog”.

Praksisanbefalinger

Underviserne gav engagerede oplæg, og jeg vil udnytte pladsen her til at referere til de ”praksisanbefalinger”, der blev udleveret på kurset, idet de kan benyttes af alle tysklærere uanset, om der er tale om begynderundervisning eller om undervisning videre i forløbet.

Sørg for, at eleverne får succesoplevelser 

Indholdsfokus

Byg på emner, der interesserer eleverne Skab meningsfulde sprogbrugssituationer Arbejd med elevernes samlede kulturelle forkundskaber Inddrag emner fra andre fag i skolen f.eks. N/T, billedkunst, idræt, osv. 

Sprogtilegnelsesfokus

Byg på imitationsom central vej til barnets læring Byg på leg som central vej til barnets læring Byg på narration/fortælling som central vej til barnets læring Arbejd fra start af med sproglig opmærksomhed Tematiser sproglæringsstrategier Brug målsproget i undervisningen så megetsom muligt Brug chunks som indgang og støtte til sprogtilegnelse Arbejd med semantiske felter i forbindelse med ordforrådstilegnelse

Brug krop og sanser som indgang og støtte til sprogtilegnelse 

Produktive færdigheder 

Fokuser på mundtlig interaktion Arbejd fra start af med elevernes fluency Giv mulighed for, at eleverne tager sprogligt initiativ. Inddrag fra start af alle færdigheder – også at skrive

Receptive færdigheder 

Fokuser på lytteforståelse Inddrag fra start af alle færdigheder – også at læse 

Byg bro mellem det nye fremmedsprog (engelsk, fransk og tysk) og de sprog, som alle elever undervises i (herunder dansk / dansk som andetsprog) 

Byg bro mellem det nye fremmedsprog og elevernes førstesprogInddrag sprog, som der normalt ikke undervises i (elevernes førstesprog, andre sprog), for at styrke alle elevers sproglige opmærksomhed, sproglige anerkendelse og glæde ved sprogEkspliciter/ undervis de flersprogede elever i det danske, du bruger (hvis du bruger dansk i din undervisning) 

LÆRINGSMÅLSBEVIDST UNDERVISNING 

Formuler klare læringsmål Vær opmærksom på, hvad der er i fokus:

• Kommunikative kompetencer • Sproglig opmærksomhed, sproglig anerkendelse og glæde ved sprog 

• Viden og indholdsforståelse (f.eks. ift. sprog, kultur og temaer) 

Tilrettelæg en klar progressionmellem de enkelte undervisningsforløb 

Giv målrettet og systematisk feedback 

Praksisanbefalinger: 

DIGITALE LÆREMIDLER Fælles holdning til fælles ansvar ift. digital dannelse – ledelse, lærerteam og fagteam imellem: Hvad skal eleverne kunne som minimum i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, og hvordan skal denne indsats koordineres ledelsesmæssigt og didaktisk? 

Brug af elevpositioner fra Forenklede Fælles Mål (www.emu.dk/modul/it-og-medier-0)i didaktisk tilrettelæggelse: 

1. Eleven som kritisk undersøger 2. Eleven som analyserende modtager 3. Eleven som målrettet og kreativ producent 

4. Eleven som ansvarlig deltager Skab udvidelse af sprogligt repertoire igennem aktiviteter, der giver eleverne mulighed for at benytte forskellige sproglige udtryk (multimodalitet) i fremmedsprogsundervisningen. Brug semantiske og didaktiserede læremidler som rigt input og til konsolidering af sprog f.eks. læringsspil, sange, fortællinger, film. 

Brug funktionelle læremidler 

• til produktion af spontant sprog ift. forløbet f.eks. produktion af e-bøger, billed- og lydfortællinger 

• til produktion, videndeling og løbende evaluering af sprog målrettet forløbet, gerne multimodalt og kollaborativt, f.eks Padlet, Piccollage, Popplet, Google doc • til opsamlende dokumentation, hvor eleverne formidler det lærte i forløbet i en kompetent kommunikationssituation (funktionelle læremidler kan understøtte en meningsfuld sprogbrugssituation). 

Brug digitale værktøjer til konsolidering og automatisering af sprog ift. forløbet, gerne med udnyttelse af spildynamikken og feedback-funktion f.eks. kahoot, quizlet. 

Tilbage er kun at ønske dig god inspiration og arbejdslyst med materialet Tidligere Sprogstart.