Tysklærerforeningen for grundskolen

Blog

Lokale sprogstrategier

På den netop afholdte sprogkonference ”Didaktiske perspektiver i lyset af den nye nationale sprogstrategi”, der blev afholdt den 25.09.2018 på Københavns Professionshøjskole, havde skolekonsulent Ann Katrine Rannestad fra skoleforvaltningen i Aalborg kommune et indlæg om, hvorledes man i kommunen havde udviklet de første strategier til udvikling af lokale sprogstrategier i Aalborg kommune. I indlægget refereres til Katrine S Rannestads indlæg.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

National Sprogstrategi på lokalt plan

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Indlægget tog udgangspunkt i ”Uddannelses- og forskningsministeriet samt undervisningsministeriets strategi for fremmedsprog”. Interesserede kan downloade strategien her som pdf-fil: https://ufm.dk/publikationer/2017/filer/strategi-for-styrkelse-af-fremmedsprog-i-uddannelsessystemet.pdf

Det fremgår af strategien blandt andet, at ”Kommunerne og uddannelsesinstitutionerne opfordres til at udarbejde lokale sprogstrategier, der angiver, hvordan der arbejdes med at styrke fremmedsprogene på de enkelte skoler og institutioner”.

I Aalborg har man efterkommet denne opfordring, og Ann Katrine Rannestad tog udgangspunkt i Fallulas digt: 

”Let's go out and see the world

Let's go out and meet the world

We mess up all the time

Doesn't matter if they laugh at us

We don't make perfect sense

We live in the perfect tense”

#Fil 1

Best practice og vidensdeling i centrum

Et reelt og godt udgangspunkt for de tiltag, der skal tages og bliver taget i Aalborg, hvor best practice og vidensdeling står i centrum. Samarbejde om, hvilke sprogindsatser, der sker på den enkelte skole danner udgangspunkt for sprogstrategierne. Der lægges vægt på, at eleverne understøttes i at vælge sprog og blive gode til sproget. Som et eksempel har en skole oprettet et valgfag med titlen ”Vild med tysk”.

Ann Katrine R understregede, at det er vigtigt, at der gøres en lokal indsats på tværs af skoler; at der på den enkelte skole gøres overvejelser om, hvorledes der kan brainstormes på ideer, der munder ud i, hvad man bør gøre, eller hvad man gør; at man vurderer hvilke værdier projektet har, og hvad der er realistisk, og at dette udmøntes i konkrete handlinger.

I Aalborg har skoleforvaltningen gennem konsulenten opfordret til, at de enkelte skoler har skullet tage initiativ til lokale sprogstrategier. Skolernes har meldt tilbage til kommunen, der så har hjulpet initiativerne i gang. Der er blevet fokuseret på særlige sprogsatsninger, hvor vægtningen har været, at eleverne får lyst til at vælge sprog og blive gode til det.

Katrine Rannestad har uddybet sine synspunkter i indlægget ”I Aalborg skal lærerne tænke store tanker om sprogundervisningen”: https://www.folkeskolen.dk/643232/i-aalborg-skal-laererne-taenke-store-tanker-om-sprogundervisningen

Gruppedrøftelser

Rannestads oplæg blev gjort til genstand for gruppedrøftelser, hvor problematikken om ”Lokale sprogstrategier” blev drøftet særskilt.

Blandt et af spørgsmålene var: ”Hvilke muligheder og dilemmaer ser I i arbejdet med lokale sprogstrategier?” 

Der var i den gruppe, hvori jeg deltog, bred enighed om, at Aalborgtiltagene var banebrydende, og at det er nødvendigt, at kommunen og ikke mindst de enkelte skoleledere i samarbejde med sproglærerne finder frem til former og aktiviteter i form af sprogstrategier, der kan fremme sprogtilegnelsen og lysten til at lære sprog. Det fordrer, at den kommunale forvaltning stiller sig positivt, at den bakker skoleledelsen op, og at der stilles tid og økonomi til rådighed for de lokale sproginitiativer. Bliver det realiseret, er der stor sandsynlighed for, at ildsjælene på den enkelte skole vil være med til og interesserede i at føre lokale sprogstrategier ud i livet.

Væsentlig opgave

Man kan derfor håbe på, at det nye Nationale Center for Fremmedsprog vil se det som en væsentlig opgave at få gjort de enkelte kommuner opmærksom på mulighederne, at det Nationale Center kan presse på med kurser/konferencer og ideer til kommunerne, der igen kan inspirere skoleledelsen, der sammen med de lokale sproglærere tager initiativer til lokale sprogstrategier.