Tyskbloggen

Blog

Bedre sent end aldrig…

Den 31. maj 2017 skrev jeg blogindlægget ”Uoverensstemmelse mellem forenklede fælles mål og prøvekrav i tysk” [https://www.folkeskolen.dk/608873/uoverensstemmelse-mellem-forenklede-faelles-maal-og-proevekrav-i-tysk] og lovede at vende tilbage, når der var ”styr på tingene”. Det er der nu efter at prøvevejledningen blev offentliggjort den 25. januar 2018.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ill: Ene Esgaard

Tyskbloggen

På Tyskbloggen blogger på skift medlemmer af Tysklærerforeningens bestyrelse.

Ny prøvebekendtgørelse

Den 24. januar 2018 blev den nye prøvebekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver endelig offentliggjort efter at bekendtgørelsen havde været i høring i november 2017.

Prøvebekendtgørelsen kan læses her: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/regler-om-folkeskolens-proever

Øvrige oplysninger om prøverne findes her: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever

Vi må konstatere, at internettet ikke længere kan spille den rolle, det tidligere har gjort, og at den daglige undervisnings afspejling af det daglige arbejde dermed er rykket adskillige skridt bag ud.

Den skriftlige prøve

Af § 16.5. fremgår, ”at i opgaven i lytte- og læsefærdighed må der ikke anvendes hjælpemidler. Ved opgaven i sprog og sprogbrug og i den friere skriftlige opgave må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Ordbøger og grammatiske oversigter, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet”.

Problematikkens løsning overdrages med andre ord til skolelederen.

Tysk som valgfag

Tysk er beklageligvis stadig et valgfag set i prøvesammenhæng, og det på trods af en underskriftsindsamling, hvor fagkonsulenter og over 600 tysklærere påpegede, hvorledes faget kunne styrkes via en obligatorisk mundtlig prøve efter 9. klasse.

Af prøvebekendtgørelsen fremgår det:

16.1. Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del, som kan afsluttes hver for sig.

16.2. Den skriftlige prøve består af en opgave i lytte- og læsefærdighed og en friere skriftlig opgave, der omfatter en opgave i sprog og sprogbrug samt en kortere opgave i skriftlig fremstilling.

16.3. Til besvarelsen af opgaven i lytte- og læsefærdighed gives der 1 time, og til den friere skriftlige opgave gives der 2 timer.

16.4. Der prøves i at

– læse og forstå indholdet af forskellige typer af tekster,

– lytte og læse efter hovedindhold,

– lytte og læse efter specifik information,

– anvende viden om centrale sproglige områder,

– udtrykke sig i en sammenhængende, skriftlig form,

– afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren,

– anvende et centralt ordforråd– stave og sætte tegn så præcist, at kommunikationen lykkes og

– anvende viden om tysktalende landes kultur og samfundsforhold.

16.5. Ved opgaven i lytte- og læsefærdighed må der ikke anvendes hjælpemidler. Ved opgaven i sprog og sprogbrug og i den friere skriftlige opgave må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Ordbøger og grammatiske oversigter, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet.

16.6. Opgaven i lytte- og læsefærdighed samt opgaven i sprog og sprogbrug kan afholdes som digital selvrettende prøve, jf. § 51, stk. 3.

16.7. Der gives én karakter.

Ikke meget nyt

Der er med andre ord ikke meget nyt i selve prøveformen på trods af, at det i faglige kredse i de seneste år igen og igen er blevet diskuteret, om prøverne ikke i højere grad skulle afspejle de faktiske forhold.

Det vil sige, at man burde fjerne sprog- og sprogbrugsdelen, som tester isoleret grammatik og giver mulighed for tilfældige gode resultater i form af blandt andet afkrydsningsskemaer (som på grund af omsætningstabellen kan give en elev adgang til gymnasiet, selv om vedkommende har fået 00 i skriftlig fri fremstilling!).

Man burde ligeledes fjerne lyttedelen fra den skriftlige prøve, idet denne også i henhold til Forenklede Fælles Mål er en del af den mundtlige kompetence.

Nu gælder prøvebekendtgørelsen jo for 2018, så lad os håbe fremtiden bringer prøven i overensstemmelse med de faktiske realiteter.

Om den mundtlige prøve står der:

16.8. Den mundtlige prøve omfatter

– valg af emne,

– lærerens godkendelse af elevens valg af emne og kilder,

– elevens udarbejdelse af disposition og forberedelse af præsentation og samtale samt

– eksamination.

16.9. Til den mundtlige prøve opgives et alsidigt sammensat stof indenfor fagets kompetenceområder. Opgivelserne inddeles i et passende antal temaer og skal omfatte 20-30 normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives minimum 5 eksempler på æstetisk eller multimodal tekst. Flere tysktalende lande skal være repræsenteret i tekstopgivelserne. Desuden anføres de kilder, som eleven baserer sin præsentation på. Disse kilder kan helt eller delvist være fra et af temaerne i tekstopgivelserne.

16.10. Eleven udarbejder før prøvens begyndelse og med vejledning fra tysklæreren en disposition for det selvvalgte emne. Eleverne kan udarbejde dispositionen enkeltvis eller i mindre grupper. Dispositionen skal indeholde

– stikord til, hvad eleven vil præsentere ved eksaminationen,

– en oversigt over anvendte kilder samt

– elevens og lærerens underskrifter.

16.11. Prøvens første del består af elevens præsentation af et selvvalgt emne ud fra et tema fra tekstopgivelserne. Til brug for præsentationen medbringer eleven sin godkendte disposition. Prøvens anden del består af en samtale ud fra et andet tema fra tekstopgivelserne. Som indgang til samtalen trækker eleven et oplæg/spørgsmål, som skal have indholdsmæssig sammenhæng med et tema fra tekstopgivelserne.

16.12. Prøven foregår på tysk.

16.13. Der prøves i at

– deltage i en samtale,

– præsentere for og dokumentere indsigt i det selvvalgte emne,

– udtale tysk forståeligt, herunder med en udtale og intonation, der ligner tysk sprogtone,

– udtrykke sig forholdsvis klart i et enkelt sprog og

– anvende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande.

16.14. Præsentationen varer ca. 5 minutter. Hele eksaminationen varer 20 minutter, inkl. karakterfastsættelse.

16.15. Der gives én karakter.

Vejledning til prøverne

Vejledning til prøverne i de enkelte fag kan downloades som pdf-fil her: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/forberedelse/proevevejledninger

Det er her vi kan konstatere, at diskrepansen mellem kompetencemålene i faget i grundskolen og det dertil knyttede A2-niveau (Den europæiske referenceramme for sprog) på den ene side, og evalueringskriterierne i prøvevejledningen på den anden side, nu er tilpasset. Det er væsentligt!

I vejledning til prøverne findes der mange overskuelige praktiske anvisninger, der kan lette lærerens forberedelse til prøven!

Om end prøvebekendtgørelse og vejledning til prøverne burde have været offentliggjort, så de kunne indgå i årets planlægning og arbejde, er det dog en trøst, at der nu foreligger et grundlag, der kan arbejdes på hen mod og ved gennemførelse af prøverne.

Powered by Labrador CMS